Προεδρικό διάταγμα 460/76 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέχρις εκδόσεως των Ελληνικών Κανονισμών Πυρασφάλειας, ο Υπουργός Βιομηχανίας δύναται να προβαίνει:

 

α. Εις την διαίρεση και κατάταξη των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ως και των αποθηκών εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών, αναλόγως της φύσεως των υπ' αυτών επεξεργασμένων πρώτων υλών και των παραγομένων προϊόντων, εις κατηγορίας και ομάδας, εν αναφορά προς το μέγεθος του κινδύνου πυρκαϊάς και

 

β. Εις την ταξινόμηση των μέτρων πυρασφάλειας, προληπτικής και κατασταλτικής μορφής, αναλόγως της αποτελεσματικότητος αυτών εν σχέσει προς τις, ως άνω, κατηγορίας ή ομάδας εγκαταστάσεων, κατά τρόπον ομοιόμορφο δι' εκάστην τούτων δι' αποφάσεών του, εκδιδομένων μετά γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Βιομηχανίας, δημοσιευομένων δε δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4.1.14 της υπ' αριθμόν ΥΑ/1991 απόφασης (ΦΕΚ 578/Β/1991), με το άρθρο 10 της υπ' αριθμόν Δ3/13858/1993 απόφασης (ΦΕΚ 477/Β/1993).

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.