Πυροσβεστική διάταξη ya/91

YA 1991: Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υπουργική Απόφαση 1991: Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, (ΦΕΚ 578/Β/1991), 29-07-1991.

 

Οι Υπουργοί Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. α. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 περί καθορισμού και ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

β. Το άρθρο 22 του νόμου 1682/1987 Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής κ.λ.π. (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

γ. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 460/1976 (ΦΕΚ 170/Α/1976).

 

δ. Την απόφαση 17484/282/1978 (ΦΕΚ 283/Β/1978) του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας την απόφαση 17483/1978 (ΦΕΚ 288/Β/1978) του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας ως και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 44/1978 (ΦΕΚ 15/Α/1987).

 

ε. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1989 Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 168/Α/1989).

 

στ. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 7755/160/1988 (ΦΕΚ 241/Β/1988) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών, αποφασίζουμε:

 

2. Καθορίζουμε τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.

 

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται σε θέματα κατασκευής δεξαμενών, λεκανών ασφαλείας, αποστάσεων ασφαλείας καθώς και οριοθέτησης των ζωνών σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 44/1987, θα ελέγχονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που είναι αρμόδιες για την χορήγηση των αδειών εγκαταστάσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων, τα δε μέτρα και μέσα προστασίας (μόνιμα, ημιμόνιμα και φορητά) σύμφωνα με την παρούσα θα ελέγχονται από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

4. Μέτρα και μέσα αποθήκευσης

 

Περιεχόμενα

 

4.1. Μελέτη Πυροπροστασίας

4.2. Κατάταξη Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων

4.3. Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

4.3.1. Γενικά μέτρα

4.3.2. Ειδικά μέτρα για εγκαταστάσεις Β)γ

4.3.3. Εκπαίδευση προσωπικού

4.4. Πυροσβεστικά μέσα

4.4.1. Γενικά

4.4.2. Αφροποιητικά συστήματα δεξαμενών

4.4.3. Συστήματα νερού ψύξης δεξαμενών

4.4.4. Προστασία λεκανών δεξαμενών με αφρό

4.4.5. Πρόσθετα μέτρα προστασίας

4.4.6. Προστασία σταθμών φορτοεκφόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων με αφροποιητικά μέσα

4.4.7. Προστασία αντλιοστασίων και άλλων περιοχών με αφρό

4.4.8. Προστασία προβλητών με αφρό και νερό

4.4.9. Υδροδοτικό πυροσβεστικό σύστημα

4.4.10. Αναγκαίες ποσότητες αφρογόνου

4.4.11. Πυροσβεστήρες

4.4.12. Βαρέα φορητά πυροσβεστικά μέσα (πυροσβεστικά αυτοκίνητα)

4.4.13. Μεταβατικές διατάξεις

4.4.14. Έναρξη εφαρμογής - καταργούμενες διατάξεις

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ: Ενδεικτικά σχεδιαγράμματα διατάξεων πυροπροστασίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.