Απόφαση 14858/93

Απόφαση Δ3/14858/1993: Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου, καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ3/14858/1993: Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου, καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες, (ΦΕΚ 477/Β/1993), 01-07-1993.

 

Οι Υπουργοί Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

α. του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Περί καθορισμού και ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

β. Της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1571/1985 Για τη ρύθμιση πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών (ΦΕΚ 192/Α/1985), ως και τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1769/1988 Κύρωση της από 09-12-1987 τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Εταιρειών Denison Mines Limited, κ.λ.π. (ΦΕΚ 68/Α/1988).

 

γ. Του άρθρου 22 του νόμου 1682/1987 Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής κ.λ.π. (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

δ. Του προεδρικού διατάγματος 460/1976 (ΦΕΚ 170/Α/1976).

 

ε. Των αποφάσεων 17483/1978 (ΦΕΚ 269/Β/1978) και 17484/282/1978 (ΦΕΚ 283/Β/1978) του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας, ως και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α/1987).

 

στ. Της κοινής υπουργικής απόφασης 7755/160/1988 (ΦΕΚ 241/Β/1988) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων υλών.

 

ζ. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1989 Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας (ΦΕΚ 168/Α/1989).

 

η. Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης με αριθμό πρωτοκόλλου 7004/3/14/Υ.1951/1992 (ΦΕΚ 728/Β/1992), αποφασίζουμε:

 

Α. Γενικές Διατάξεις

 

Β. Κανονισμός εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου

 

1. Γενικά

 

1.1. Υγραέριο (Liquified petroleum gas: LPG)

1.2. Χαρακτηριστικά και επικινδυνότητα

1.3. Φυσικά χαρακτηριστικά του υγραερίου

 

2. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου

 

2.1. Σκοπός

2.2. Διάταξη δεξαμενών και αποστάσεις ασφαλείας

2.3. Αποθήκευση υγραερίου υπό πίεση

2.4. Δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου υπό ψύξη και χαμηλή πίεση

2.5. Σωληνώσεις, βαλβίδες και εξαρτήματα

2.6. Στηρίξεις δεξαμενών και σωληνώσεων

2.7. Εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης (διακίνησης) υγραερίου

2.8. Εξαεριωτές

2.9. Ηλεκτρολογικά

 

3. Βιομηχανική, βιοτεχνική και επαγγελματική αποθήκευση υγραερίου χύμα (σε δεξαμενές)

 

3.1. Αντικείμενο

3.2. Διάταξη δεξαμενών και αποστάσεις ασφαλείας

3.3. Δεξαμενές αποθήκευσης

3.4. Σωληνώσεις, βαλβίδες και εξαρτήματα σωληνώσεων

3.5. Αντλίες, συμπιεστές και μετρητές

3.6. Εξαεριωτές

3.7. Ηλεκτρολογικά

 

4. Χειρισμοί

 

4.1. Εκπαίδευση

4.2. Διαχωρισμός των προϊόντων

4.3. Έκπλυση (καθαρισμός) και πλήρωση δεξαμενών και συστημάτων

4.4. Αποστράγγιση δεξαμενών

4.5. Μεταγγίσεις προϊόντος (υγραερίου)

4.6. Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια των χειρισμών

4.7. Ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

4.8. Φωτισμός περιοχών αποθήκευσης και λοιπών εργασιών

 

5. Αποθήκευση υγραερίου σε φιάλες και φιαλίδια μη επαναπληρούμενα (μίας χρήσης)

 

5.1. Αποθήκευση στο ύπαιθρο

5.2. Αποθήκευση σε ειδικά σχεδιασμένα κτίρια

5.3. Αποθήκευση σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους εντός ενός κτιρίου

5.4. Γενικοί όροι αποθήκευσης και χειρισμού υγραερίου σε φιάλες και άλλα κινητά δοχεία

5.5. Αποθήκευση κενών φιαλών υγραερίου

5.6. Ηλεκτρολογικά

 

6. Εμφιάλωση υγραερίων

 

6.1. Θέσεις πλήρωσης φιαλών

6.2. Επιθεώρηση, κατάταξη, επεξεργασία και πλήρωση φιαλών

6.3. Ηλεκτρολογικά

 

7. Πυροπροστασία

 

7.1. Πυροπροστασία

7.2. Προληπτικά μέτρα

7.3. Κατασταλτικά μέτρα

7.4. Βοηθητικά εργαλεία και μέσα

7.5. Πρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας

 

8. Συμπληρωματικές διατάξεις

 

9. Μεταβατικές διατάξεις

 

10. Έναρξη εφαρμογής - Καταργούμενες διατάξεις

 

Παράρτημα Ι: Ελάχιστη παροχή βαλβίδων ασφαλείας

Παράρτημα ΙΙ

 

Αθήνα, 08-06-1993

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.