Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αντιπροσωπεία του κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι το ανώτατο όργανο του Περιφερειακού Τμήματος αντιπροσωπευτικό όλων των μελών του και για τα θέματα της περιφέρειας μέσα στη γενική πολιτική του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως χαράζεται από την Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έχει αρμοδιότητα:

 

α) την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος και των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών

 

β) την προέγκριση του προϋπολογισμού του τμήματος μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του προγραμματισμού και απολογισμού δραστηριότητας καθώς και του οικονομικού απολογισμού του Περιφερειακού Τμήματος για κάθε χρόνο

 

γ) εισηγήσεις στην Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη χάραξη της γενικής πολιτικής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των βασικών αρχών και θέσεών του

 

δ) την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τμήματος που προβλέπονται από το άρθρο 14 μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος.

 

2. Η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος αποτελείται από:

 

α) αιρετά μέλη,

 

β) τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος. Αν αυτοί δεν υπάρχουν η Αντιπροσωπεία λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994).

 

3. Ο αριθμός των αιρετών μελών της Αντιπροσωπείας για κάθε περιφερειακό τμήμα ορίζεται με την προκήρυξη των εκλογών με βάση τον αριθμό των μελών του Τμήματος. Για Τμήματα με αριθμό μελών μέχρι 500, ο αριθμός μελών της Αντιπροσωπείας ορίζεται σε 25. Για κάθε πλήρη εκατοντάδα μελών πέρα από τα 500 και μέχρι δέκα εκατοντάδες προσθέτονται από τα δύο μέλη κατά εκατοντάδα. Για κάθε πλήρη εκατοντάδα πέρα από τα 1500 μέλη και μέχρι δεκαπέντε εκατοντάδες προστίθεται από 1 μέλος κατά εκατοντάδα. Ο αριθμός 60 αποτελεί το ανώτατο όριο αιρετών μελών Αντιπροσωπείας Τμήματος. Τα αιρετά μέλη εκλέγονται με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία των μελών κάθε Περιφερειακού Τμήματος με το σύστημα της απλής αναλογικής κατά συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο. Στα αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας του Τμήματος πρέπει να περιλαμβάνεται αριθμός μελών κατά νομό ανάλογος προς τα μέλη που κατοικούν ή έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στο νομό σε σχέση προς τον ολικό αριθμό των μελών του Περιφερειακού Τμήματος και όχι μικρότερος από τον αριθμό 3 κατά νομό, όπως ειδικότερα ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 16 παράγραφος 6.

 

4. Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη της πρώτα τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της και μετά τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994).

 

5. Στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας Τμήματος συμμετέχουν χωρίς ψήφο αλλά με δικαίωμα λόγου τα μέλη της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που είναι μέλη του Περιφερειακού Τμήματος. Επίσης μπορεί να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου χωρίς ψήφο τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 12 του άρθρου 7 εφαρμόζονται ανάλογα και για την Αντιπροσωπεία Περιφερειακών Τμημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.