Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος για την υλοποίηση της πολιτικής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως αυτή για τα περιφερειακά θέματα εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος. Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος ασκεί για την περιφέρειά της ανάλογα καθήκοντα με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 για τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο διορισμός εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε συμβούλια και επιτροπές γίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος μόνο για τις περιπτώσεις του νομού που το τμήμα έχει την έδρα του.

 

2. Η Διοικούσα επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα, που αποτελούν το Προεδρείο και από έξι μέλη. Ειδικά για Περιφερειακά Τμήματα με περισσότερα από 4.000 μέλη ο αριθμός των μελών της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται σε 8. Η εκλογή γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, που πραγματοποιείται 5 ημέρες μετά την εκλογή της, με φροντίδα του προηγούμενου Προέδρου της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος.

 

Οι Διοικούσες Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερο από τα απόντα. Μέλος που παραιτείται ή εκλείπει αντικαθίσταται από τους επιλαχόντες των ψηφοδελτίων κατά σειρά προτίμησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994), με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995).

 

3. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής τη συγκαλεί σε συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος επίσης φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων, εκπροσωπεί το Περιφερειακό Τμήμα και διευθύνει την υπηρεσία του, εντέλλεται τις πληρωμές, εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα, υπογράφει την αλληλογραφία του Τμήματος και μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή υπάλληλο για οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες του εδαφίου αυτού. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο.

 

4. Οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 8 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη Διοικούσα επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος. Ειδικά για την ανάκληση της Διοικούσας Επιτροπής ή μέλους αυτής ή μέλους του προεδρείου, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8, απαιτείται πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 1799/1988 (ΦΕΚ 167/Α/1988), με την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.