Προεδρικό διάταγμα 265/91

ΠΔ 265/1991: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 1971/304, 1971/305, 1972/277 και 1978/669 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 265/1991: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 1971/304, 1971/305, 1972/277 και 1978/669 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, (ΦΕΚ 99/Α/1991), 01-07-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 1775/1988 Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1988).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του αυτού νόμου 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό Υ1052/1990 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 311/B/1990), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση Υ1087/1990 (ΦΕΚ 334/Β/1990).

 

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό Υ1250/1991 Συμπλήρωση της απόφασης Υ1201/1990 του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 10/B/1991).

 

5. Την υπ' αριθμόν 309/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

 

Παράρτημα Ι: Κατάλογος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Παράρτημα ΙΙ: Επαγγελματικά μητρώα εργοληπτών κρατών - μελών Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας

Παράρτημα ΙΙΙ: Υποδείγματα προκήρυξης συμβάσεων

Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα προκήρυξης συμβάσεων υπεργολαβίας που συνάπτονται από ανάδοχο

 

Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Αθήνα, 17-06-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν προεδρικό διάταγμα καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.