Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις δημοπρασίες με προεπιλογή (κλειστές διαδικασίες) η προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

 

α. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 1, με στοιχεία α, β, γ)1, γ)2, γ)3, δ, ε και ι)α.

 

β. Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, την διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν και την γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

 

γ. Την ημερομηνία λήξης της αποστολής των προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών.

 

δ. Τις πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να περιέχονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπό μορφήν δηλώσεων, που μπορούν να ελεγχθούν μεταγενέστερα, σχετικά με την κατάσταση του εργολήπτη, καθώς και τις ελάχιστες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις, τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους εργολήπτες για την επιλογή τους σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25.

 

2. Στις δημοπρασίες με προεπιλογή ή προκήρυξη συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που διαλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.