Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των συμβάσεων δημοσίων έργων συνίστανται σε όλα τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, ιδίως ποιότητας και συμπεριφοράς, που περιέχονται στα συμβατικά τεύχη και που επιτρέπουν την αντικειμενική περιγραφή μιας εργασίας, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας κατά τρόπον, ώστε η εργασία, το υλικό, το προϊόν ή η προμήθεια να εκπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις αναθέτουσες αρχές σκοπό.

 

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν όλες τις μηχανικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών και των υλικών και των μερών που τις αποτελούν. Περιλαμβάνουν επίσης την τεχνική ή τις μεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προδιαγράφει με γενικές ή ειδικές διατάξεις, όσον αφορά ολοκληρωμένες εργασίες και τα υλικά ή τα μέρη που τις αποτελούν.

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και η περιγραφή των μεθόδων δοκιμής, ελέγχου, παραλαβής, εγκρίσεως, υπολογισμών και επιμετρήσεων αναγράφονται στις γενικές συγγραφές υποχρεώσεων κάθε σύμβασης. Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να καθορίζονται και με αναφορά στις εγκεκριμένες γενικότερα τεχνικές προδιαγραφές.

 

2. Απαγορεύεται οι τεχνικές προδιαγραφές να μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερες μεθόδους ώστε να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις, εκτός αν οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται από το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης. Απαγορεύεται ιδίως η αναφορά εμπορικών φιρμών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων καθώς και η αναφορά ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής. Ωστόσο όταν οι αναθέτουσες αρχές αδυνατούν να προβούν σε περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης μέσω προδιαγραφών, που να είναι αρκούντως ακριβείς και κατανοητές σε όλους τους ενδιαφερόμενους, οι ανωτέρω αναφορές επιτρέπονται εφόσον συνοδεύονται από την μνεία ή ισοδύναμο και εφάμιλλο τεχνικών χαρακτηριστικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.