Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όταν προκηρύσσονται δημοπρασίες με το σύστημα μελέτη - κατασκευή ή όταν οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών επιτρέπουν στους εργολήπτες να υποβάλλουν παραλλαγές στην μελέτη της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 609/1985, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απορρίψουν προσφορά για τον λόγο, ότι έχει συνταχθεί με μέθοδο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών, διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιείται στην χώρα μας, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά συμβιβάζεται με τους όρους και τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τον έλεγχο της μελέτης και να παρέχει όλες τις πρόσθετες διευκρινήσεις, που κρίνονται απαραίτητες από τις αναθέτουσες αρχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.