Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο p4

Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα προκήρυξης συμβάσεων υπεργολαβίας που συνάπτονται από ανάδοχο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Τόπος των παροχών.

β. Φύση και έκταση των εργασιών που θα εκτελεσθούν, γενική περιγραφή του έργου.

 

2. Τυχόν τασσόμενη προθεσμία εκτέλεσης.

 

3. Όνομα και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν συμβατικά τεύχη και τα πρόσθετα τεύχη.

 

4. α. Ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.

β. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.

γ. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

 

5. Εγγυήσεις και εξασφαλίσεις οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται.

 

6. Οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον εργολήπτη.

 

7. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης.

 

8. Άλλες πληροφορίες.

 

9. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.