Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν την πρόθεσή τους να συνάψουν σύμβαση δημοσίων έργων με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία με προκήρυξη που έχει την έννοια της περίληψης διακήρυξης σύμφωνα με το νόμο 1418/1984 και τα εκτελεστικά του προεδρικού διατάγματος. Η προκήρυξη αυτή αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δημοσιεύεται ολόκληρη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις επίσημες γλώσσες των Κοινοτήτων, αλλά αυθεντικό είναι μόνο το κείμενο στην Ελληνική γλώσσα.

 

2. Κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 παράγραφος 2 ταχεία διαδικασία η προκήρυξη δημοσιεύεται μόνο στην Ελληνική γλώσσα, στις τέσσερις εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

3. Η προκήρυξη που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το αργότερο εντός εννέα ημερών από την ημερομηνία αποστολής και στην περίπτωση ταχείας διαδικασίας του άρθρου 14 παράγραφος 2 το αργότερο εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία αποστολής.

 

4. Η προκήρυξη που πρέπει να αναγράφει την ανωτέρω ημερομηνία αποστολής, δεν πρέπει να δημοσιεύεται στις εφημερίδες της χώρας μας πριν από την ημερομηνία αυτή και δεν επιτρέπεται να περιέχει πληροφορίες άλλες από εκείνες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής.

 

5. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκηρύξεις για συμβάσεις δημοσίων έργων, οι οποίες δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. για υποχρεωτική δημοσιότητα, όταν η αξία του έργου δεν είναι μικρότερη από 500.000 Ευρωπαϊκές Νομισματικές Μονάδες, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας.

 

6. Τα έξοδα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, των προκηρύξεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, βαρύνουν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

 

7. Οι προκηρύξεις για συμβάσεις δημοσίων έργων, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε έκταση μίαν σελίδα της παραπάνω Εφημερίδας δηλαδή περίπου τις εξακόσιες πενήντα λέξεις.

 

8. Η παραπάνω παράγραφος 7 εφαρμόζεται και στις προκηρύξεις τις σχετικές με τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και τις υπεργολαβίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.