Προεδρικό διάταγμα 191/03

ΠΔ 191/2003: Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 191/2003: Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού, (ΦΕΚ 146/Α/2003), 13-06-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 681/1977 Περί συστάσεως θέσεων προσωπικού και ετέρων τινών διατάξεων αφορωσών εις το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών, (ΦΕΚ 243/Α/1977), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2557/1997 Θεσμοί, μέτρα και δράσεις της πολιτιστικής ανάπτυξης (ΦΕΚ 271/Α/1997) και ειδικότερα της παραγράφου 28 του άρθρου 7 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του νόμου 2738/1999 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002 Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 239/Α/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 

8. Το προεδρικό διάταγμα 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α/2002).

 

9. Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1480/Β/2001).

 

10. Την 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (ΦΕΚ 1485/Β/2001).

 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού 8.100.000 ευρώ περίπου ετησίως, η οποία θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 21/110/0227. Επίσης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 19.500.000 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0824, 0831, 0832, 0839, 1111, 1711, 1712, 1713, 1723 και 1729.

 

12. Τις 37/2003, 182/2003 και 211/2003 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Αποστολή - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 1: Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού

Άρθρο 2: Βασική διάρθρωση του Υπουργείου Πολιτισμού

 

Τμήμα Α: Κεντρική Υπηρεσία

 

Κεφάλαιο Α: Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας

 

Άρθρο 3: Γραφείο Υπουργού - Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 4: Υπηρεσιακές μονάδες απευθείας υπαγόμενες στον Υπουργό

Άρθρο 5: Υπηρεσιακές μονάδες απευθείας υπαγόμενες στον Υπουργό απευθείας υπαγόμενες στον Γενικό Γραμματέα

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες και Βασική Δομή των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων

 

Κεφάλαιο Β: Γενική διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

Άρθρο 7: Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Άρθρο 8: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Άρθρο 9: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

Άρθρο 10: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Άρθρο 11: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Άρθρο 12: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Άρθρο 13: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας

Άρθρο 14: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες του Κέντρου Λίθου

Άρθρο 16: Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

Άρθρο 16A: Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Μουσείων

 

Κεφάλαιο Γ: Γενική διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων

 

Άρθρο 17: Βασική διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων

Άρθρο 18: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων

Άρθρο 19: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Άρθρο 20: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων

Άρθρο 21: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου

Άρθρο 22: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Άρθρο 23: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Άρθρο 24: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης

Άρθρο 25: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Άρθρο 26: Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων

 

Κεφάλαιο Δ: Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού

 

Άρθρο 27: Βασική Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού

Άρθρο 28: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γραμμάτων

Άρθρο 29: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Θεάτρου και Χορού

Άρθρο 30: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μουσικής

Άρθρο 31: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών

Άρθρο 32: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων

Άρθρο 33: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων

 

Κεφάλαιο Ε: Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

 

Άρθρο 34: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 35: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού

Άρθρο 36: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων

Άρθρο 37: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Άρθρο 38: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Άρθρο 39: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Ποιότητας Υπηρεσιών

Άρθρο 40: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων

Άρθρο 41: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 42: Τμήμα Γενικής Μέριμνας και Κίνησης Αυτοκινήτων

 

Τμήμα Β: Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες

 

Κεφάλαιο Α: Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

Άρθρο 43

Άρθρο 44: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Άρθρο 45: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες των Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

Άρθρο 46

Άρθρο 47: Διάρθρωση και αρμοδιότητες Εφορείας Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών

Άρθρο 48: Διάρθρωση και αρμοδιότητες Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων

Άρθρο 49: Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας

Άρθρο 50: Συγκρότηση, διάρθρωση και αρμοδιότητες Αρχαιολογικών Ινστιτούτων

Άρθρο 51: Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Άρθρο 52: Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

Άρθρο 53: Διάρθρωση και αρμοδιότητες Νομισματικού Μουσείου

Άρθρο 54: Διάρθρωση και αρμοδιότητες Επιγραφικού Μουσείου

Άρθρο 55: Διάρθρωση και αρμοδιότητες Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Άρθρο 56: Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Άρθρο 57: Διάρθρωση και αρμοδιότητες Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

Άρθρο 58: Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης

Άρθρο 59: Γραμματείες Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων

Άρθρο 60: Σχέση Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών και Τρόπος Εκτέλεσης Έργων από τις Περιφερειακές και τις Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

Κεφάλαιο Γ: Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων

 

Άρθρο 61

Άρθρο 62: Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Εφορειών Νεωτέρων Μνημείων

Άρθρο 63: Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων

Άρθρο 64: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας

Άρθρο 65: Σχέση Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών και Τρόπος Εκτέλεσης Έργων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Α: Κλάδοι και Ειδικότητες Προσωπικού

 

Άρθρο 66: Διάκριση Κλάδων Μονίμου Προσωπικού κατά κατηγορία

Άρθρο 67: Προσωπικό Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Άρθρο 68: Θέσεις βαθμού Διευθυντή εκτός Κλάδων

Άρθρο 69: Προσωπικό με σχέση εμμίσθου εντολής

Άρθρο 70: Προσωπικό με θητεία

Άρθρο 71: Προσωρινοί Κλάδοι

Άρθρο 72: Προσωπικό Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 73: Κλάδοι μετατρεπόμενοι σε προσωρινούς

Άρθρο 74: Προσωπικό Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 75: Κλάδοι μετατρεπόμενοι σε προσωρινούς

Άρθρο 76: Προσωπικό Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 77: Κλάδοι μετατρεπόμενοι σε προσωρινούς

Άρθρο 78: Προσόντα Διορισμού

Άρθρο 79: Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

 

Κεφάλαιο Β: Κατανομή θέσεων μεταξύ κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών - Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού

 

Άρθρο 80: Κατανομή θέσεων μονίμου προσωπικού

Άρθρο 81: Κατανομή θέσεων προσωπικού με σχέση εμμίσθου εντολής

Άρθρο 82: Κατανομή θέσεων προσωπικού με θητεία

Άρθρο 83: Κατανομή θέσεων Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Άρθρο 84: Κατάταξη Υπηρετούντος Προσωπικού

 

Κεφάλαιο Γ: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Άρθρο 85: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος Τρίτο: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 86

Άρθρο 87

Άρθρο 88: Θέματα λειτουργίας των Υπηρεσιών

Άρθρο 89: Σύνθεση υπηρεσιακών μονάδων ως Παράρτημα

Άρθρο 90

 

Στον Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 10-06-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.