Προεδρικό διάταγμα 191/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς απαρτίζουν τα παρακάτω Τμήματα:

 

1) Τμήμα Παραδοσιακού και Σύγχρονου Λαϊκού Πολιτισμού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η αποτύπωση, καταγραφή και τεκμηρίωση των άυλων πολιτιστικών αγαθών του νεώτερου πολιτισμού με τη χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, η ενίσχυση της έρευνας και των εκδόσεων σχετικά με τον παραδοσιακό και σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό, καθώς και η συγκρότηση εξειδικευμένων αρχείων, η ενίσχυση, ο έλεγχος και η εποπτεία των φορέων που ασχολούνται με τη δημοτική και παραδοσιακή μουσική και τη λαϊκή παράδοση στο χορό, η καταγραφή και προστασία των παραδοσιακών επαγγελμάτων και της χειροτεχνίας της προβιομηχανικής και βιομηχανικής περιόδου, η οργάνωση εκδηλώσεων και η προβολή του παραδοσιακού και του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού με κάθε πρόσφορο μέσο και, τέλος, η συνεργασία στο σχεδιασμό διακρατικών μορφωτικών προγραμμάτων.

 

2) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η προστασία, η καταγραφή και η αρχειοθέτηση των υλικών μαρτυριών που έχουν ιστορική, καλλιτεχνική ή επιστημονική σημασία, καθώς και των τεκμηρίων του προβιομηχανικού, βιομηχανικού και τεχνικού πολιτισμού, η έκδοση αδειών εξαγωγής νεωτέρων μνημείων και πολιτιστικών αγαθών κατά το άρθρο 34 του νόμου 3028/2002, η καταγραφή και εποπτεία δημόσιων και ιδιωτικών συλλογών, συλλεκτών νεωτέρων μνημείων, η έκδοση καταλόγων και δημοσιευμάτων, η προβολή των νεωτέρων κινητών πολιτιστικών αγαθών με κάθε πρόσφορο μέσο, η εποπτεία των εμπόρων νεωτέρων μνημείων, καθώς και η χορήγηση αδειών μεταφοράς, εξαγωγής, ανταλλαγής και δανεισμού νεωτέρων πολιτιστικών αγαθών, η τήρηση καταλόγου εμπόρων νεωτέρων μνημείων, και, τέλος, η συνεργασία στο σχεδιασμό διακρατικών μορφωτικών προγραμμάτων. Όπου απαιτείται, το Τμήμα αυτό συνεργάζεται με τα Τμήματα Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών των Εφορειών Νεωτέρων Μνημείων και των Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

 

3) Τμήμα Διαπολιτισμικών Θεμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η με κάθε πρόσφορο μέσο αποτύπωση, καταγραφή και τεκμηρίωση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών διαφόρων κοινωνικών ομάδων, όπως των Ελλήνων τσιγγάνων, των προσφύγων, των μεταναστών, των παλιννοστούντων ή άλλων ομάδων με ιδιαίτερα θρησκευτικά, γλωσσικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά, που διαβιώνουν στην Ελληνική Επικράτεια, η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων διαπολιτισμικού χαρακτήρα και η ενίσχυση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ομαλή ένταξη των παραπάνω ομάδων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, η πραγματοποίηση και η ενίσχυση εκδόσεων, η οργάνωση και ενίσχυση εκδηλώσεων και εκθέσεων, καθώς και η με κάθε πρόσφορο μέσο προβολή των πολιτισμικών στοιχείων των παραπάνω κοινωνικών ομάδων, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού και του

εξωτερικού.

 

4) Τμήμα Μουσείων Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν:

 

α) στην ενίσχυση, εποπτεία και έλεγχο των Μουσείων και των Συλλογών της Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε όλη την επικράτεια.

β) στη χορήγηση έγκρισης για την ίδρυση Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμού.

γ) στην παροχή επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας και στη μέριμνα για την επιμόρφωση του προσωπικού των παραπάνω Μουσείων.

δ) στη μέριμνα για τη συντήρηση των εκθεμάτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης.

ε) στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και στην έκδοση εκπαιδευτικού υλικού και άλλων σχετικών εντύπων.

στ) στον έλεγχο και στην εποπτεία του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, του Μουσείου Ελληνικών Μουσικών Οργάνων Φ. Ανωγειανάκη, του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης και του Μουσείου Ζυγομαλά.

ζ) στη χορήγηση αδειών κατασκευής, παραγωγής, πώλησης, διάθεσης και εξαγωγής απομιμημάτων νεώτερων πολιτιστικών αγαθών.

η) στη χορήγηση αδειών μελέτης νεώτερων κινητών πολιτιστικών αγαθών, καθώς και

θ) στη συνεργασία για τον σχεδιασμό διακρατικών μορφωτικών προγραμμάτων.

 

5) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.