Προεδρικό διάταγμα 1339/81

ΠΔ 1339/1981: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 697/1979 περί καθορισμού ειδικών όρων ως προς την δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (ΦΕΚ 335/Α/1979)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 1339/1981: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 697/1979 περί καθορισμού ειδικών όρων ως προς την δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (ΦΕΚ 335/Α/1979), 21-12-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παράγραφος 1) του νόμου 960/1979.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1221/1981 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 960/1979 περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και άλλων τινών διατάξεων, (ΦΕΚ 292/Α/1981) και ειδικότερα του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 1560/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 10-12-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.