Προεδρικό διάταγμα 1339/81 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 697/1979 περί καθορισμού ειδικών όρων ως προς την δόμηση και διαμόρφωση των χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων (ΦΕΚ 208/Α/1979), αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{1. Ο κατά τις διατάξεις του νόμου 960/1979, ως ούτος τροποποιήθηκε δια του νόμου 1221/1981, χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων, δύναται να είναι στεγασμένος υπέργειος ή υπόγειος ή και μη στεγασμένος υπαίθριος χώρος, κατά τα ειδικότερα εις τις κατωτέρω παραγράφους οριζόμενα.}

 

2. Το τελευταίον εδάφιον της περιπτώσεως β' παραγράφου 3 του αυτού ως άνω άρθρου 1 καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.