Νόμος 1032/80 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Μεταφορά υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις το Υπουργείον Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος υπάγονται μεταφερόμενες οι εξής Υπηρεσίες:

 

α) Η κατά τα άρθρα 28 και επόμενα του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων Γενική Διεύθυνσις Οικισμού.

 

β) Η κατά τα άρθρα 68 και επόμενα του αυτού προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 Υπηρεσία Χαρτογραφήσεων και Κτηματολογίου, πλην της υπό του άρθρου 74 του ανωτέρω Διατάγματος προβλεπομένης Διευθύνσεως Τοπογραφικών Εφαρμογών Έργων.

 

γ). Εκ των κατά τα άρθρα 78 και επόμενα του αυτού προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιών τα κατά την περίπτωσιν γ της παραγράφου 1 του άρθρου 79 Τμήματα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

Τα κατά την δημοσίευση του παρόντος λειτουργούντα εις τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών Γραφεία Μηχανικού, μέχρι ρυθμίσεως του θέματος δια του εκδοθησόμενου κατά το άρθρον 6 του παρόντος Οργανισμού, διατηρούν την αρμοδιότητα δια την εφαρμογήν της πολεοδομικής νομοθεσίας, υπαγόμενα ως προς την αρμοδιότητα ταύτη εις τα ανωτέρω μεταφερόμενα εις το Υπουργείον Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Τμήματα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

δ) Εκ της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Αττικής το κατά την περίπτωσιν γ της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του αυτού προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 Τμήμα Πολεοδομίας.

 

ε) Το κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 81 του αυτού προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 Γραφείον Κτηματολογίου του Διαμερίσματος Πειραιώς της Νομαρχίας Αττικής.

 

στ) Οι κατά τα άρθρα 82 και 83 του αυτού προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 Διευθύνσεις Πολεοδομίας των Διαμερισμάτων Νομαρχίας Αττικής και Νομαρχίας Θεσσαλονίκης αντιστοίχως και

 

ζ) οι κατά το άρθρον 89 του αυτού προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 Διευθύνσεις Οικισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων, πλην των κατά την περίπτωσιν β της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου Τμημάτων Κατασκευών και Συντηρήσεων.

 

2. Εις το Υπουργείον Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μεταφέρονται και όλες οι αναγόμενες αποκλειστικώς εις τις αρμοδιότητας των μεταφερομένων υπηρεσιών Επιτροπές και Συμβούλια, ιδία δε:

 

α) Το κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 149 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 Τμήμα Οικισμού του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

β) Οι κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού Επιτροπές Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (άρθρο 153 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 της υπ' αριθμόν 13905/721/1982 απόφασης (ΦΕΚ 218/Β/1982).

 

3. Μέχρις εκδόσεως του κατά το άρθρον 6 του παρόντος Οργανισμού και συγκροτήσεως των Συμβουλίων, τα οποία θα συσταθούν υπ' αυτού, διατηρείται η αρμοδιότης των κατά τα άρθρα 150, 151 και 152 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 Περιφερειακών Νομαρχιακών και Συμβουλίων Δημοσίων Έργων Διαμερίσματος, δια την κατά τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση ή απόφαση επί θεμάτων των ασκουμένων υπό του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων.

 

4. Δια προεδρικού διατάγματος, εφ' άπαξ εκδιδομένου εντός έτους από της ενάρξεως, της ισχύος του παρόντος, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Δημοσίων Έργων, ρυθμίζονται τα της υπαγωγής εις υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων της κατά τα ανωτέρω διατηρούμενης εις το Υπουργείον τούτο Διευθύνσεως Τοπογραφικών Εφαρμογών Έργων του άρθρου 74 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977, ως και των κατά την περίπτωσιν β' της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του αυτού προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 Τμημάτων Κατασκευών και Συντηρήσεων.

 

5. Δια προεδρικού διατάγματος, εφ άπαξ εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, δύνανται να αναδιαρθρώνονται κατά βαθμό οι θέσεις των κλάδων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, άνευ συστάσεως νέων οργανικών θέσεων, επί σκοπώ αποκαταστάσεως της προ της ισχύος του παρόντος υφισταμένης καθ' ομάδας ενιαίων βαθμών ποσοστιαίας σχέσεως των θέσεων σε κάθε κλάδο του ανωτέρω Υπουργείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.