Νόμος 1032/80 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείον Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα:

 

α. Για την έκφραση και εξειδίκευση της γενικής πολιτικής για τη χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος εντός του πλαισίου των αποφάσεων της Κυβέρνησης και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, καθώς και για την εκπροσώπηση της χώρας στα διεθνή, ευρωπαϊκά και κοινοτικά όργανα στους τομείς της χωροταξίας, του περιβάλλοντος και της πολεοδομίας, σε συντονισμό με το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά και για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος πληροφοριών και παρατηρήσεων για το χώρο και το περιβάλλον σε συντονισμό με σχετικά προγράμματα και δίκτυα άλλων οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

β. Για την προώθηση, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, ολοκληρωμένων στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό κινεί τη διαδικασία κατάρτισης Εθνικών (Γενικού και Ειδικών) και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης αναπτυξιακής πολιτικής, μεριμνά για την έγκριση και εφαρμογή τους και παρακολουθεί την εκτέλεσή τους από άλλους φορείς. Στην έννοια της εκτέλεσης δεν περιλαμβάνεται η ανάληψη δράσεων και ενεργειών, η κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων, η λήψη μέτρων και η εκτέλεση έργων που προβλέπονται στα πλαίσια αυτά και για τα οποία υφίστανται, κατά τις κείμενες διατάξεις, άλλοι αρμόδιοι φορείς.

 

γ. Για τη χρηματοδότηση και εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση ή αναθεώρηση Εθνικών (Γενικού και Ειδικών), καθώς και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και για την παρακολούθηση της εκπόνησης και την αξιολόγηση αυτών.

 

δ. Για την κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων περιβάλλοντος, για τον έλεγχο της εφαρμογής και το συντονισμό των ειδικών προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος των επί μέρους φορέων, καθώς και την κάλυψη θεμάτων περιβάλλοντος που δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες άλλου φορέα.

 

ε. Δια την χάραξη και εφαρμογήν οικιστικής και πολεοδομικής πολιτικής, την εκποίηση, έγκριση, τροποποίηση, ανάθεση και εφαρμογήν των αναγκαίων ρυθμιστικών πολεοδομικών, οικιστικών και λοιπών σχεδίων και προγραμμάτων, ως και την εισήγηση προς την Οικονομική και τη Νομισματική Επιτροπή περί της ακολουθητέας στεγαστικής πολιτικής δια την εφαρμογήν των ως άνω προγραμμάτων και τον συντονισμό των ειδικών προγραμμάτων των επί μέρους φορέων.

 

στ) Δια την κατάρτιση και εφαρμογήν των προγραμμάτων χαρτογραφήσεως και κτηματολογίου, ως και την εποπτεία και τον συντονισμό σχετικών προγραμμάτων Οργανισμών, εξαιρουμένων των ως άνω εργασιών στρατιωτικής φύσεως οι οποίες παραμένουν εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 18 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 2472/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

2. Το Υπουργείον Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος έχει επίσης το σύνολον των αρμοδιοτήτων των εις αυτό μεταφερομένων υπηρεσιών, κατά τις περί εκάστης τούτων ισχύουσες διατάξεις, πάσας τις αρμοδιότητας τις απορρέουσες εκ της πολεοδομικής και οικιστικής νομοθεσίας, ως και πάσας τις εκ της κειμένης νομοθεσίας αρμοδιότητας ετέρων Υπουργών υπηρεσιών ή οργάνων εκ των υπαγομένων δια του παρόντος εις το Υπουργείον τούτο. Ασκεί επίσης την κατά τις κείμενες διατάξεις εποπτεία επί των οικοδομικών συνεταιρισμών κατά το άρθρο 57 του νόμου 947/1979 και επί των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων η δραστηριότης ανάγεται εις θέματα αρμοδιότητος του Υπουργείου και ιδία επί:

 

α) του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ).

β) Της Δημοσίας Επιχειρήσεως Πολεοδομίας και Στεγάσεως (ΔΕΠΟΣ).

γ) Του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Άλσος Συγγρού).

δ) Των Κτηματικών Ομάδων.

 

3. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος :

 

α) οι όροι Χωροταξικό Σχέδιον, Χωροταξικό Πρόγραμμα, Εθνικό, Περιφερειακό ή Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιον ή Πρόγραμμα, Χρήσις Χώρου, Φυσικό περιβάλλον, Πολιτιστικό περιβάλλον, Προστασία περιβάλλοντος έχουν την έννοια την προσδιοριζομένη υπό των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 360/1976 περί Χωροταξίας και περιβάλλοντος,

 

β) ως ρυθμιστικό σχέδιον ή πρόγραμμα νοείται το σύνολον των ρυθμίσεων δια τον σχεδιασμό, τις επεμβάσεις και τον έλεγχο της αναπτύξεως αστικής περιοχής εις ο,τι ανάγεται εις τις χρήσεις γης, την ένταση των χρήσεων αυτών, τα δίκτυα υποδομής και τα σημαντικά δημόσια έργα,

 

γ) ως πολεοδομικό σχέδιον νοείται το σχέδιον το καθορίζον σε λεπτομέρεια εις κλίμακα οικισμού ή τμήματος τούτου ή ζώνης ειδικής χρήσεως ή μεμονωμένου σημείου οικισμού τις εις εκάστην θέσιν τούτου χρήσεις γης και ένταση αυτών, τους επιβαλλόμενους όρους και περιορισμούς, τους κοινοχρήστους χώρους και την τυχόν ειδική διαρκή χρήσιν αυτών και εν γένει πάντα τα θέματα τα προβλεπόμενα υπό των διατάξεων του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.