Προεδρικό διάταγμα 1339/81 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του αυτού ως άνω προεδρικού διατάγματος, αντικαθίστανται ως κάτωθι:

 

{1. Εις περιοχές του συνεχούς συστήματος δομήσεως εφόσον κατασκευάζεται εις το ισόγειο είσοδος υπογείου χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων, επιτρέπεται επέκτασις του χώρου της εισόδου ταύτης και εντός του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου υπό προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια της ως άνω επεκτάσεως του ισογείου χώρου δεν υπερβαίνει τα 30 m2. Το ανώτατον ύψος της πλάκας επικαλύψεως του χώρου του επεκτεινομένου εντός του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου, μετρούμενο από της πέριξ φυσικής ή τεχνητής στάθμης εδάφους δεν δύναται να υπερβαίνει τα 2 m.

 

Η προκύπτουσα κατά τα ανωτέρω επί πλέον κάλυψις δεν περιλαμβάνεται εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου.

 

2. Εις περιοχές του συνεχούς συστήματος δομήσεως το κτίριον δύναται να τοποθετηθεί κατά την κυρία όψιν αυτού εν μέρει ή εν όλω εσώτερο της γραμμής δομήσεως, προκειμένου ο ούτως αφιέμενος προ αυτού ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου να χρησιμοποιηθεί δια στάθμευση αυτοκινήτων.

 

Το πλάτος του κατά τα ανωτέρω ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου, μετρούμενο από της γραμμής δομήσεως αυτού, ορίζεται εις 5 m, δυνάμενο να αυξηθεί περαιτέρω μόνον κατά ακέραια πολλαπλάσια των 2.5 m. Το ούτως αφιέμενο κατά το πρόσωπον του οικοπέδου ακάλυπτο τμήμα αυτού δεν συνεπάγεται μείωσιν των υποχρεωτικώς αφιεμένων από των οπισθίων ορίων του οικοπέδου αποστάσεων. Δια την παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος.}

 

2. Η παράγραφος 5 του αυτού ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{5. Εις τις περιοχές των λοιπών συστημάτων δομήσεως η πλάκα επικαλύψεως του κατά την ως άνω παράγραφο 3 επεκτεινομένου υπογείου χώρου δέον να κατασκευάζεται τουλάχιστον 1 m κάτωθεν της στέψεως του εις την θέσιν ταύτη επιτρεπομένου συμπαγούς περιφράγματος.}

 

3. Η παράγραφος 6 του αυτού άρθρου 3 του ως άνω προεδρικού διατάγματος 697/1979 καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.