Νόμος 4036/12

Ν4036/2012: Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4036/2012: Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, (ΦΕΚ 8/Α/2012), 27-01-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Αντικείμενο

 

Μέρος Δεύτερο: Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμούς 1107/2009 και 396/2005 και της οδηγίας 2009/128

 

Κεφάλαιο Α: Πεδίο εφαρμογής - αρμόδια αρχή

 

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) και Αρμόδιες Αρχές

 

Κεφάλαιο Β: Αναγκαία μέτρα εφαρμογής των κανονισμών υπ' αριθμούς 1107/2009 και 396/2005 και των εφαρμοστικών αυτών

 

Άρθρο 4: Άδεια διάθεσης στην αγορά

Άρθρο 5: Επιστημονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρμάκων

Άρθρο 6: Παράβολα που αφορούν την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Άρθρο 7: Έλεγχοι φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Άρθρο 8: Όργανα ελέγχων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αρμοδιότητες

Άρθρο 9: Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Άρθρο 10: Ποινικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Άρθρο 11: Υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα για τις κυρώσεις

Άρθρο 12: Έλεγχοι υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Άρθρο 13: Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Άρθρο 14: Ποινικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 

Μέρος Τρίτο: Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2009/128/ΕΚ

 

Τμήμα Πρώτο: Μέτρα άμεσης εφαρμογής της οδηγίας 2009/128/ΕΚ

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 15: Αντικείμενο

Άρθρο 16: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 17: Ορισμοί

Άρθρο 18: Εθνικά Σχέδια Δράσης

 

Κεφάλαιο Β: Κατάρτιση, πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

 

Άρθρο 19: Κατάρτιση

Άρθρο 20: Απαιτήσεις για τις πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων

Άρθρο 21: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

 

Κεφάλαιο Γ: Εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

 

Άρθρο 22: Επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

 

Κεφάλαιο Δ: Ειδικές πρακτικές και χρήσεις

 

Άρθρο 23: Αεροψεκασμοί

Άρθρο 24: Ενημέρωση του κοινού

Άρθρο 25: Ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού

Άρθρο 26: Μείωση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές

Άρθρο 27: Χειρισμός και αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου

Άρθρο 28: Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

 

Κεφάλαιο Ε: Δείκτες, υποβολή εκθέσεων και ανταλλαγή πληροφοριών

 

Άρθρο 29: Δείκτες

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 30: Κυρώσεις

Άρθρο 31: Τέλη και επιβαρύνσεις

 

Τμήμα Δεύτερο: Εθνικά μέτρα συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/128/ΕΚ

 

Άρθρο 32: Κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης

Άρθρο 33: Πρόγραμμα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Άρθρο 34: Μητρώο βιομηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρμάκων

Άρθρο 35: Εμπορία γεωργικών φαρμάκων

Άρθρο 36: Κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων - Ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης

Άρθρο 37: Διαδικασίες ενημέρωσης του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα

Άρθρο 38: Σύστημα επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Άρθρο 39: Εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων με αεροψεκασμό

Άρθρο 40: Θέσπιση ειδικών μέτρων για την προστασία των υδάτινων πόρων

Άρθρο 41: Μέτρα μείωσης της χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές

Άρθρο 42: Χειρισμός, εφαρμογή και αποθήκευση των σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων

Άρθρο 43: Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

Άρθρο 44: Έλεγχοι στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Άρθρο 45: Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Άρθρο 46: Ποινικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

 

Μέρος Τέταρτο: Συναφείς με τα γεωργικά φάρμακα διατάξεις

 

Άρθρο 47: Παρακολούθηση τιμών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Άρθρο 48: Σκευάσματα φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς

Άρθρο 49: Κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 49Α: Δυνατότητα ένστασης

Άρθρο 50: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 51: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου [Ν] 721/1977 για τα βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Μέρος Πέμπτο

 

Άρθρο 52: Καταργούμενες - μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 53

Άρθρο 54: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Α: Παράβολα αδειοδότησης

Παράρτημα B: Περιεχόμενο κατάρτισης

Παράρτημα Γ: Μέτρα διασφάλισης της ανθρώπινης υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων

Παράρτημα Δ: Γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Παράρτημα Ε: Εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-01-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.