Προεδρικό διάταγμα 1073/81

ΠΔ 1073/1981: Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 1073/1981: Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού, (ΦΕΚ 260/Α/1981), 16-09-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του [ΒΔ] 25-08-1920 βασιλικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών διατάξεων.

 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 4029/1912 περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων.

 

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1156/1977 περί οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας.

 

δ) Την υπ' αριθμό 1474/1980 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου.

 

ε) Την από 26-02-1981 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.

 

στ) Την υπ' αριθμό 876/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάση πρότασης του Υπουργού Εργασίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

 

Τμήμα Ι: Εργασίες εκσκαφών

 

Κεφάλαιο Α: Γενικά μέτρα ασφάλειας για εκσκαφές

 

Άρθρο 2: Γενικά μέτρα ασφάλειας για εκσκαφές

Άρθρο 3: Προ της ενάρξεως των εκσκαφών ερευνάται η τυχόν ύπαρξη προγενέστερων εκσκαφών

Άρθρο 4: Αντιστήριξη όμορων κτιρίων

Άρθρο 5: Κατεδάφιση και απομάκρυνση άλλων στοιχείων

Άρθρο 6: Εκσκαφή εντός ύδατος (μέσα σε νερό)

Άρθρο 7: Υλικά εκσκαφής, θέση αυτών κατά την εκσκαφή

Άρθρο 8: Κεκλιμένα επίπεδα κυκλοφορίας εκσκαφών

 

Κεφάλαιο Β: Μέτρα ασφάλειας κατά την εκσκαφή θεμελίων και τάφρων

 

Άρθρο 9: Μέτρα ασφάλειας κατά την εκσκαφή θεμελίων ή τάφρων

Άρθρο 10: Θέμα αντιστήριξης πρανών μίας εκσκαφής

Άρθρο 11: Αντιστήριξη εκσκαφών τάφρων μεγάλου μήκους

Άρθρο 12: Ασφαλή διεξαγωγή εντός τάφρων

Άρθρο 13: Πρανή οδοφράγματα

Άρθρο 14: Εκσκαφή σε επικίνδυνες θέσεις

Άρθρο 15: Επιθεώρηση φρεάτων

Άρθρο 16: Κλίμακες στα φρέατα

Άρθρο 17: Εγκαταστάσεις οδηγών, φωτισμός φρεάτων

 

Τμήμα ΙΙ: Εργασίες κατεδαφίσεων

 

Κεφάλαιο Α: Γενικά μέτρα ασφάλειας για κατεδαφίσεις

 

Άρθρο 18: Αντοχή και ευστάθεια εκάστου τμήματος

Άρθρο 19: Κατάλληλος εργαζόμενος

Άρθρο 20: Αφαίρεση υλικών κατά την κατεδάφιση

Άρθρο 21: Εκτέλεση κατεδαφίσεων

Άρθρο 22: Εκτέλεση κατεδαφίσεων

Άρθρο 23: Απασχόληση εργαζόμενων σε διαφορετικά επίπεδα

Άρθρο 24: Λήψη μέτρων για αιφνίδια κατάρρευση

Άρθρο 25: Ασφαλή πραγματοποίηση κατεδαφίσεων

 

Κεφάλαιο Β: Κατεδάφισις ειδικών έργων ή στοιχείων έργων

 

Άρθρο 26: Οπλισμένο σκυρόδεμα, κατεδάφισις έργων

Άρθρο 27: Απαγορεύεται η αποκοπή στοιχείων έδρασης

Άρθρο 28: Κατεδάφιση τοίχων

Άρθρο 29: Εξωτερικοί εξώστες

Άρθρο 30: Διαβροχή κατεδαφιζόμενων κτισμάτων

 

Κεφάλαιο Γ: Κατεδάφιση με χρήση βοηθητικών κατασκευών ή μηχανικών μέσων

 

Άρθρο 31: Κατεδάφιση κατακόρυφων στοιχείων ελεύθερου ύψους

Άρθρο 32: Ικριώματα οριζόντια ή κατακόρυφα

Άρθρο 33: Κατεδάφιση δια μηχανικών μέσων

 

Τμήμα ΙΙΙ: Κυρίως οικοδομικές εργοταξιακές εργασίες

 

Κεφάλαιο Α: Ικριώματα

 

Άρθρο 34: Πλάτος των διαδρόμων εργασίας

Άρθρο 35: Ανυψωτική μηχανή επί ικριώματος

Άρθρο 36: Απαγόρευση διέλευσης κάτω από τα ικριώματα

 

Κεφάλαιο Β: Χώροι εργασίας - κυκλοφορίας εντός αυτών

 

Άρθρο 37: Ασφάλεια χώρων εργασίας

Άρθρο 38: Προστασία κατά της πτώσεως ανθρώπων

Άρθρο 39: Ασφάλεια κυκλοφορίας εντός εργοταξίου

 

Κεφάλαιο Γ: Ανοίγματα οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών

 

Άρθρο 40: Εξασφάλιση οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών

Άρθρο 41: Προστατευτικό στηθαίο για ανοίγματα κατακόρυφων επιφανειών

Άρθρο 42: Τα βαρέα καλύμματα επιτρέπεται να ανυψώνονται μόνο με ειδικά εργαλεία

 

Κεφάλαιο Δ: Κλίμακες σταθερές και φορητές

 

Άρθρο 43: Κλίμακες (ασφάλεια - φωτισμός)

Άρθρο 44: Προϋποθέσεις ασφάλειας φορητών κλιμάκων

 

Τμήμα ΙV: Μηχανήματα οικοδομών - εργοταξίων

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 45: Ασφάλεια μηχανημάτων

Άρθρο 46: Εγκατάσταση, χειρισμός μηχανημάτων

Άρθρο 47: Έλεγχος αρμοδίου για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων

Άρθρο 48: Ακινησία μηχανημάτων

Άρθρο 49: Έλεγχος ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων πριν τη χρήση τους

Άρθρο 50: Παύση εργασίας

Άρθρο 51: Χειρισμός μηχανημάτων πεπιεσμένου αέρος

 

Κεφάλαιο Β: Ανυψωτικά μηχανοκίνητα μηχανήματα

 

Άρθρο 52: Μεταλλική πινακίδα, φυλλάδιο οδηγιών χρήσεων συντήρησης για τα ανυψωτικά μηχανήματα

Άρθρο 53: Στοιχεία μεταλλικής πινακίδας

Άρθρο 54: Ευστάθεια ανυψωτικών μηχανημάτων

Άρθρο 55: Περίφραξη ανυψωτικών μηχανημάτων

Άρθρο 56: Σωστή τοποθέτηση κατακόρυφων τροχιών

Άρθρο 57: Ανυψωτικά μηχανήματα κινούμενα επί τροχών

 

Κεφάλαιο Γ: Όργανα και εξαρτήματα ανυψωτικών μηχανημάτων

 

Άρθρο 58: Χειριστήριο ανυψωτικού μηχανήματος, τύμπανα βαρούλκων, διάμετρος τυμπάνου, διάμετρος συρματόσχοινου, τροχαλίες

Άρθρο 59: Κάδοι ανυψώσεως

Άρθρο 60: Σχοινιά, συρματόσχοινα, αλυσίδες

Άρθρο 61: Ένωση των άκρων συρματόσχοινων

Άρθρο 62: Σύνδεση συρματόσχοινων

Άρθρο 63: Γρήγορη και ασφαλή ένωση συρματόσχοινων

 

Κεφάλαιο Δ: Χειρισμός και έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

 

Άρθρο 64: Χειρισμός ανυψωτικών μηχανημάτων

Άρθρο 65: Προσωπικό οδηγήσεως

Άρθρο 66: Χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος

Άρθρο 67: Έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

 

Κεφάλαιο Ε: Επικίνδυνες ενέργειες κατά το χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων

 

Άρθρο 68: Η μεταφορά ανυψώσεως προσωπικού απαγορεύεται

Άρθρο 69: Επικίνδυνοι χειρισμοί

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα (βαρούλκα, κ.λ.π.)

 

Άρθρο 70: Χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα

Άρθρο 71: Εγκατάσταση δαπέδου

 

Κεφάλαιο Ζ: Αυτοκίνητα εγχύσεως έτοιμου σκυροδέματος

 

Άρθρο 72: Αυτοκίνητα εγχύσεως έτοιμου σκυροδέματος

Άρθρο 73: Τοποθέτηση των αυτοκινήτων αυτών

Άρθρο 74: Οπτική επαφή μεταξύ του χειριστού και του μεταφορέως

 

Τμήμα V: Ηλεκτροδότηση εργοταξίων

 

Κεφάλαιο Α: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - γενικά μέτρα ασφάλειας

 

Άρθρο 75: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εργοταξίων

Άρθρο 76: Ηλεκτρικοί πίνακες διανομής και τροφοδοσίας

Άρθρο 77: Ασφάλεια ηλεκτρικών πινάκων

Άρθρο 78: Πρόληψη ατυχημάτων

Άρθρο 79: Μέτρα ασφάλειας για τους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος

 

Κεφάλαιο Β: Ηλεκτρικά μηχανήματα, συσκευές και φωτισμός εργοταξίων

 

Άρθρο 80: Μπαλαντέζες

Άρθρο 81: Ασφάλεια εργοταξίων φορητών ηλεκτρικών συσκευών

Άρθρο 82: Τεχνητός φωτισμός σε νυχτερινές ώρες

Άρθρο 83: Κανονισμός, εσωτερικού, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 84: Εφεδρικός φωτισμός

 

Τμήμα VΙ: Διακίνηση υλικού

 

Κεφάλαιο Α: Φόρτωση - Εκφόρτωση - Αποθήκευση - Στοίβαση

 

Άρθρο 85: Μεταφορά υλικών

Άρθρο 86: Αποθήκευση υλικών

Άρθρο 87: Αποθήκευση ξυλείας

Άρθρο 88: Φύλαξις ασβέστου

 

Κεφάλαιο Β: Απόληψη - Ρίψη - Μεταφορά

 

Άρθρο 89: Απόληψη συσσωρευμένου υλικού

Άρθρο 90: Ρίψις αντικειμένων από ύψος

Άρθρο 91: Αποθήκευση εκρηκτικών μειγμάτων

 

Τμήμα VΙΙ: Χώροι ή εγκαταστάσεις με ειδικούς κινδύνους - πυρκαγιές

 

Κεφάλαιο Α: Χώροι ή εγκαταστάσεις, επικίνδυνοι εκρήξεων ή αναθυμιάσεων

 

Άρθρο 92: Αποθήκευση εκρηκτικών μειγμάτων

Άρθρο 93: Εγκαταστάσεις αγωγών

Άρθρο 94: Έλεγχος χώρων επιβλαβών υλικών

Άρθρο 95: Σύστημα σηματοδότησης στους χώρους εργασίας

 

Κεφάλαιο Β: Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών

 

Άρθρο 96: Αντιμετώπιση πυρκαγιών

 

Τμήμα VΙΙΙ: Γενικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Εργασίες διάφορες

 

Άρθρο 97: Διάφορες εργασίες

Άρθρο 98: Προστασία εργαλείων

Άρθρο 99: Χρήση τετηγμένων μετάλλων

Άρθρο 100: Ζώνες ασφάλειας

Άρθρο 101: Απαγορεύσεις

 

Κεφάλαιο Β: Ατομικά μέσα προστασίας

 

Άρθρο 102: Προστασία εργαζομένων

Άρθρο 103: Κράνη προστασίας

Άρθρο 104: Προσωπίδες

Άρθρο 105: Γάντια

Άρθρο 106: Κατάλληλα υποδήματα

Άρθρο 107: Ζώνες προστασίας

Άρθρο 108: Στολή εργασίας

 

Κεφάλαιο Γ: Υγιεινή - Εστίαση - Πρώτες Βοήθειες

 

Άρθρο 109: Χώροι ενδυμασίας

Άρθρο 110: Φαρμακείον - Πρώτες Βοήθειες

 

Κεφάλαιο Δ: Υποχρέωση εργοδοτών - εργαζομένων

 

Άρθρο 111: Υποχρεώσεις υπεργολάβων - εργολάβων

Άρθρο 112: Νεοπροσλαμβανόμενοι

Άρθρο 113: Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας

Άρθρο 114: Προϊστάμενος εργοταξίου

Άρθρο 115: Σε περίπτωση ατυχήματος

Άρθρο 116: Εφαρμογή του παρόντος

 

Τμήμα ΙΧ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 117: Παράβαση διατάξεων

Άρθρο 118: Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 119: Ισχύς διατάγματος

 

Εις τον Υπουργό Εργασίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Θεσσαλονίκη, τη 12-09-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.