Προεδρικό διάταγμα 1073/81 - Άρθρο 114

Άρθρο 114: Προϊστάμενος εργοταξίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε εργαζόμενος και οιοδήποτε άλλο άτομο το οποίο βρίσκεται στους τόπους εργασίας, πρέπει να συνεργάζεται με τον εργοδότη για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

 

2. Κάθε εργαζόμενος ο οποίος ασχολείται στο εργοτάξιο, πρέπει να ειδοποιεί αμέσως τον εργοδότη ή τον προϊστάμενο του εργοταξίου για οποιοδήποτε ελάττωμα το οποίο ίσως αντιληφθεί στην εγκατάσταση ή τις μηχανές ή οιονδήποτε λάθος ατόμου το οποίον μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

 

3. Κανείς δεν μπορεί να παρενοχλεί, να μετατοπίζει, να αφαιρεί, να προκαλεί βλάβες ή να καταστρέφει τις εγκαταστάσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ή άλλου Κανονισμού, χωρίς να λαμβάνει την άδεια του εργοδότη ή του υπεύθυνου προϊσταμένου του εργοταξίου.

 

4. Κάθε εργαζόμενος, πρέπει να χρησιμοποιεί τα μέσα προστασίας και όλες τις διατάξεις ασφάλειας, ή τις άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες προβλέπονται για την προστασία του και πρέπει να συμμορφώνεται προς το σύνολο των οδηγιών ασφάλειας οι οποίες αναφέρονται στην εργασία του.

 

5. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να εφαρμόζει μεθόδους εργασίας ασφαλείς, να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προσωπική του ασφάλεια και για την ασφάλεια οποιουδήποτε άλλου ατόμου, και να απέχει από οποιαδήποτε πράξη η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τον ίδιον ή οποιοδήποτε άλλο άτομο.

6. Κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να προσέρχεται ή να εγκαταλείπει την θέση του, χωρίς να χρησιμοποιεί τα μέσα ασφαλούς προσβάσεως ή εξόδου, τα οποία έχουν προβλεφθεί.

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.