Νόμος 726/77 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Χώροι Αρτοποιείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια τα εφεξής ιδρυόμενα αρτοποιεία οι υπό των άρθρων 17 και 18 του προεδρικού διατάγματος της 25-08-1934 περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργοστασίων αρτοποιΐας και αρτοποιείων εν γένει προβλεπόμενοι χώροι, δια τα διαμερίσματα ζυμωτηρίου, αποθήκης καυσίμων, αποθήκης αλεύρων, πρατηρίου άρτου και αποδυτηρίου αυξάνονται κατά 28%, οι δε κατά περίπτωσιν ισχύοντες συντελεστές επιφανείας ανά 1.000 οκάδες παρασκευαζομένου άρτου, ισχύουν εφεξής δια 1.000 kg άρτου, η δε ελαχίστη επιφάνεια των αποδυτηρίων αυξάνεται από 9 εις 12 m2.

 

Η αποθήκη αλεύρων δέον να ευρίσκεται εις ισόγειο χώρο, εκτός εάν υφίστανται μηχανικά μέσα ανυψώσεως των αλεύρων, οπότε δύναται να είναι και εις το υπόγειον.

 

2. Δια την επέκτασιν, διαρρύθμιση και ανακαίνιση αρτοποιείων υφισταμένων προ της δημοσιεύσεως του παρόντος, τα υπό του προεδρικού διατάγματος της 25-08-1934 επιτρεπόμενα ελάχιστα όρια επιφανείας των απαραιτήτων διαμερισμάτων καθορίζονται εις τα 3/4 των υπό του διατάγματος τούτου προβλεπομένων.

 

3. Εις υφιστάμενα κατά την δημοσίευση του παρόντος κοινά αρτοποιεία παρασκευής άρτου δια των χειρών, επιτρέπεται η προσθήκη βοηθητικών αρτοποιητικών μηχανημάτων εκτός κλιβάνου εμμέσου θερμάνσεως ή κυκλοθερμικού και εάν έτι δεν διαθέτουν τους απαιτουμένους αυξημένους χώρους κατά το προεδρικό διάταγμα της 25-08-1934, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από [ΒΔ] 03-05-1950 βασιλικό διάταγμα, υπό την προϋπόθεση ότι δια των εν λόγω προσθηκών και βελτιώσεων δεν επέρχεται αύξησις της παραγωγικότητας των αρτοποιείων τούτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.