Προεδρικό διάταγμα 25/8/1934 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα κοινά αρτοποιεία δέον να περιλαμβάνουν εντός ενιαίας οικοδομής τα κάτωθι κεχωρισμένα διαμερίσματα:

 

α) Διαμέρισμα κλιβάνων και κλιβανίσεως. Ο προ του κλιβάνου χώρος κλιβανίσεως δέον να έχει πλάτος τουλάχιστον ίσον προς το εσωτερικόν μήκος του κλιβάνου αυξημένο κατά 0,50 m.

β) Διαμέρισμα ζυμωτηρίου. Τούτο δέον να έχει επιφάνεια αντιστοιχούσαν εις 10 m2 ανά 1.000 οκάδες παραγωγικότητας εντός 24ώρου, πάντως ουχί ελάσσονα των 15 m2

γ) Αποθήκη καυσίμου επιφανείας τουλάχιστον 1,5 m2 ανά 1.000 οκάδες παραγωγικότητας, εντός 24ώρου, πάντως ουχί ελάσσονα των 3 m2

δ) Διαμέρισμα αποθήκης άρτου πρατηρίου επιφανείας αντιστοιχούσης προς 6 τουλάχιστον m2 ανά 1000 οκάδες παραγωγικότητας ουχί δε μικροτέρας των 10 m2. Δι' αρτοποιεία παραγωγικότητας κάτω των 1.000 οκάδων ιδιαίτερο πρατήριον δεν είναι απαραίτητον επιτρεπομένης της χρησιμοποιήσεως ως πρατηρίου του χώρου κλιβανίσεως.

ε) Αποθήκη αλεύρων επιφανείας αντιστοιχούσης προς 5 m2 ανά 1.000 οκάδες παραγωγικότητας ουχί δε μικροτέρας των 6 m2. Δι' αρτοποιεία παραγωγικότητας κάτω των 1000 οκάδων η αποθήκη αλεύρων δεν είναι απαραίτητη.

στ) Αποδυτήριο διαστάσεων δυναμένων να περιλάβουν τα συμφώνως με το άρθρο 13 του παρόντος ερμάρια και τράπεζαν, επιφανείας δε ουχί μικροτέρας των 9 m2. Δι' αρτοποιεία παραγωγικότητας κάτω των 1.000 οκάδων το ελάχιστον όριον επιφανείας του αποδυτηρίου ορίζεται εις 4 m2.

ζ) Πλυντήριον εφοδιασμένο δι' ενός τουλάχιστον κρουνού και λεκάνης

η) Αποχωρητήριον εν τουλάχιστον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.