Προεδρικό διάταγμα 25/8/1934 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μηχανικά αρτοποιεία δέον να περιλαμβάνουν εντός ενιαίας οικοδομής τα κάτωθι διαμερίσματα:

 

α) Διαμέρισμα κλιβάνων.

 

Ο προ των κλιβάνων χώρος κλιβανίσεως δέον να έχει τουλάχιστον πλάτος ως στο άρθρο 17, είτε προκειμένου περί συνήθων εγχωρίων κλιβάνων, είτε τοιούτων εμμέσου θερμάνσεως. Εις τον χώρο τούτον δύναται να επιβληθεί η εγκατάστασις καταλλήλων και επαρκών εις αριθμών αεραγωγών αρχομένων από της οροφής και που καταλήγουν εις την στέγη, επ' σκοπών απαγωγής των από των κλιβάνων αναθυμιάσεων και ατμών, ή άλλου συστήματος αερισμού που έχει κριθεί κατάλληλο.

 

β) Χώρο τροφοδοτήσεως καυσίμου προ της εστίας θερμάνσεως.

 

Ο χώρος ούτος, εφ' όσον η εστία ευρίσκεται εις άλλη ή η κλιβάνισης πλευρά, δέον να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5 να αποτελεί δε επιπροσθέτως χωριστό διαμέρισμα.

 

γ) Διαμέρισμα ζυμωτηρίου.

 

Τούτο δέον να είναι ξεχωριστό προκειμένου περί κλιβάνων ων η εστία ευρίσκεται εις ην και η κλιβάνισης πλευρά, δύναται εν τούτοις ν' αποτελεί και επέκτασιν του προ των κλιβάνων χώρου κλιβανίσεως, εις ην περίπτωσιν η εστία ευρίσκεται εις άλλη ή η κλιβάνισης πλευρά. Η επιφάνεια του ζυμωτηρίου θέλει αντιστοιχεί εις 8 m2 ανά 1000 οκάδες παραγωγικότητας εντός 24ώρου και δια το μέχρι 5.000 οκάδων τμήμα παραγωγικότητας πάντως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερα των 20 m2 Δια το πλέον των 5.000 οκάδων τμήμα παραγωγικότητας η επιφάνεια του ζυμωτηρίου θα αυξάνει κατά 4 m2 ανά 1000 οκάδες παραγωγικότητας.

 

δ) Διαμέρισμα προζυμώσεως (γίνωμα, ανέβασμα) παρά τους κλιβάνους, επιφανείας αντιστοιχούσης εις 15% τουλάχιστον της επιφανείας του ζυμωτηρίου. Το διαμέρισμα τούτο θα προβλέπεται δι' αρτοποιεία παραγωγικότητας άνω των 5.000 οκάδων.

 

ε) Αποθήκη άνθρακος.

 

Αυτή δέον ν' αποτελεί εφ' όσον είναι δυνατόν 1) κατά πλάτος επέκτασιν του προ της εστίας θερμάνσεως χώρου τροφοδοτήσεως καυσίμου, 2) προς δε να είναι ούτω διατεταγμένη ώστε η μεν φόρτωσις του καυσίμου εν αυτή να γίνεται απ' ευθείας εκ των έξωθεν, η δε εξαγωγή αυτού προς θέρμανση των κλιβάνων δια θυρίδων τοποθετουμένων επί του μεταξύ του χώρου τροφοδοτήσεως καυσίμου και της αποθήκης καυσίμου διαχωρίσματος και παρά το δάπεδον. Η επιφάνεια της αποθήκης άνθρακος δέον ν' αντιστοιχεί εις 1 m2 ανά 1.000 οκάδες παραγωγικότητας να μη είναι δε μικροτέρα των 5 m2. Εν περιπτώσει χρησιμοποιήσεως δια την θέρμανση των κλιβάνων υγρών καυσίμων η εναποθήκευση τούτων δέον να ή σύμφωνος προς τις εκάστοτε αντιστοίχους περί εναποθηκεύσεως υγρών καυσίμων υλών διατάξεις.

 

στ) Αποθήκη άρτου ή πρατήριον επιφανείας αντιστοιχούσης προς 5 m2 ανά 1.000 οκάδες παραγωγικότητας και πάντως ουχί μικρότερη των 15 m2.

 

ζ) Αποθήκη αλεύρων επιφανείας αντιστοιχούσης εις 4 m2 ανά 1.000 οκάδες παραγωγικότητας πάντως ουχί μικρότερη των 10 m2.

 

η) Αποδυτήρια διαστάσεων δυναμένων να περιλάβουν σε ευρυχωρία τα στο άρθρο 13 του παρόντος προβλεπόμενα ερμάρια και τράπεζαν.

 

θ) Πλυντήριον εφοδιασμένο δι' αριθμού κρουνών αντιστοιχούντος εις ένα τουλάχιστον κρουνό ανά 3000 οκάδες παραγωγικότητας, επιφανείας δε αντιστοιχούσης εις 2 m2 ανά κρουνό. Εφ' όσον η παραγωγικότης μηχανικού αρτοποιείου θα ήταν ίση ή μεγαλύτερη των 6.000 οκάδων το πλυντήριον δέον επιπροσθέτως να είναι εφοδιασμένα δια καταιονιστικών λουτήρων εις αριθμός αντιστοιχούντα προς ένα λουτήρα ανά 6000 οκάδες παραγωγικότητας. Η δι' έκαστον καταιονιστικό λουτήρα αύξησις της επιφανείας του πλυντηρίου θα ανέρχεται εις 2 m2 τουλάχιστον.

 

ι) Αποχωρητήρια εις αριθμόν αντιστοιχούντα εις εν δι' αρτοποιεία παραγωγικότητας μέχρι 4.000 εις δύο δι' αρτοποιεία παραγωγικότητας 4000 μέχρι 10.000, εις τρία δι' αρτοποιεία παραγωγικότητας 10.000 μέχρι 20.000, αναλόγως δε δια την περίπτωσιν μεγαλύτερης παραγωγικότητας.

 

2. Προκειμένου περί μηχανικών Αρτοποιείων δι' α έχει χορηγηθεί η κατά νόμο Μηχανολογική άδεια ιδρύσεως ή διαρρυθμίσεως και βελτιώσεως τούτων ή και λειτουργίας δια θέρμανση των κλιβάνων των δι' ακαθάρτου πετρελαίου και εφ' όσον επιβάλλεται μεταγενεστέρως υποχρεωτική χρησιμοποίηση στερεών καυσίμων, εγχωρίου προελεύσεως δια την θέρμανση των κλιβάνων αυτών, αντί του ακαθάρτου πετρελαίου επιτρέπεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμοδίας Μηχανολογικής Επιτροπής η χορήγηση της αδείας λειτουργίας τούτων άνευ της τηρήσεως των στην παράγραφο 1 εδάφιο β' του παρόντος άρθρου προβλεπομένων περιορισμών δια τον χώρο τροφοδοτήσεως καυσίμου και τις διαστάσεις αυτού, εις ην περίπτωσιν λόγω της εγκριθείσης και κατασκευασθείσας διατάξεως των διαμερισμάτων του αρτοποιείου καθίσταται τεχνικώς ανέφικτη η τήρησις αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 19-06-1953 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 176/Α/1953).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.