Νόμος 4647/19 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 53 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, και εφεξής θα αναφέρεται ως ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, με σκοπό:

 

α) την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και με Αναπτυξιακά και Ειδικά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους,

 

β) τη διαχείριση και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών και Ειδικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους,

 

γ) τον κεντρικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το συντονισμό των αρμόδιων φορέων,

 

δ) την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 17.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντα διαχειριστικής αρχής.}

 

2. Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Εσωτερικών), η οποία αναδιαρθρώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 85334/ΕΥΘΥ/717/2015 (ΦΕΚ 1825/Β/2015), καταργείται. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση στις οργανικές μονάδες της Επιτελικής Δομής, μεταφέρεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών και υπηρετεί σε αυτήν. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της καταργούμενης Υπηρεσίας ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι αρμοδιότητες των στοιχείων η)η', θ)θ', ι)ι', ι)α)ι)α', ι)β)ι)β', ι)γ)ι)γ', ι)δ)ι)δ', ι)ε)ι)ε', ι)στ)ι)στ', ι)ζ)ι)ζ', ι)η)ι)η', κ)κ', κ)α)κ)α', κ)γ)κ)γ', κ)δ)κ)δ' και κ)ε)κ)ε' της παραγράφου 3Α' (Αρμοδιότητες του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού) του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α/2017) ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών καθορίζονται η διάρθρωση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, σε επίπεδο διεύθυνσης, υποδιεύθυνσης και μονάδων, οι αρμοδιότητές της, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα επιλογής των Προϊσταμένων των νέων οργανικών μονάδων, ως και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

4. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου 4314/2014, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών και Προϊστάμενοι των νέων οργανικών μονάδων τοποθετούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού που θα τοποθετηθεί, μετακινηθεί ή αποσπαστεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, διατηρούνται, κατά παρέκκλιση σχετικών διατάξεων.

 

5. Η παύση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας εσωτερικών) και η έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιείται μετά την τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος και όχι αργότερα από τις 31-05-2020 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

6. Συγχρηματοδοτούμενες από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 πράξεις, καθώς και πράξεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους που υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας εσωτερικών) που καταργείται με την παράγραφο 2, συνεχίζουν να υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών αναλαμβάνει επιπλέον τυχόν ενέργειες που προκύπτουν ως απόρροια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας εσωτερικών) κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

 

7. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της καταργούμενης με την παράγραφο 2 Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες απορρέουν από το άρθρο 213 του νόμου 4635/2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.