Νόμος 4314/14 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Αναδιάρθρωση Ειδικών Υπηρεσιών και συγχώνευση Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση, η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 41637/ΔΙΟΕ 769/2000 (ΦΕΚ 1502/Β/2000) όπως ισχύει, αναλαμβάνει αρμοδιότητες και επιτελικής δομής στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση σύστασης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

 

Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία, μέσω των αρμόδιων μονάδων της, εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης για τις τμηματοποιημένες πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, με βάση το ΣΔΕ 20142020, μέχρι την ένταξη τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία μετονομάζεται σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως τις 31-03-2017, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Από 01-04-2017 υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 64 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), με την παράγραφο 4 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 4443/2016 (ΦΕΚ 232/Α/2016).

 

2. Η διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων ασκείται από Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Ε της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σχετικά με τη διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 - 2013 εξακολουθούν να ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που είχε συσταθεί με την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμόν 31405/ΔΔ&ΠΚΠ 2317/2001 (ΦΕΚ 1270/Β/2001) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 2860/2000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μεταφέρονται στο αυτοτελές τμήμα Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, από έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/2014). Οι Μονάδες Β και Γ συγχωνεύονται με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στην οποία μεταφέρεται και το σύνολο του προσωπικού της καταργούμενης Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτής.

 

5. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕ- ΚΤ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 107900/2001 (ΦΕΚ 599/Β/2001), υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αποτελεί Ειδική Υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

 

6. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 15137/2008 (ΦΕΚ 1540/Β/2008), όπως ισχύει, δύναται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του οικείου Περιφερειάρχη, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού ή περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος αντιστοίχως, ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την ΠΠ 2014-2020, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση σύστασης και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την ΠΠ 2007-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

7. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνίσταται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Ειδική Υπηρεσία έχει τις αρμοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος και δύναται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις ΤΠΕ πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17. Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, διαρθρώνεται σε τέσσερις μονάδες, ως εξής:

 

(α) Μονάδα Α: Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων,

(β) Μονάδα Β: Διαχείρισης Πράξεων,

(γ) Μονάδα Γ: Υλοποίησης Δράσεων,

(δ) Μονάδα Δ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

8. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με σκοπό την ανάληψη διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και την υλοποίηση πράξεων αποκλειστικά στους εν λόγω τομείς. Η Ειδική Υπηρεσία έχει, επιπλέον, τις αρμοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος και δύναται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ή άλλου τομεακού ή περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος όσον αφορά σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων και μη στους τομείς βιομηχανίας, εμπορίου και προστασίας καταναλωτή, ή και την υλοποίηση άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, διαρθρώνεται σε τέσσερις μονάδες, ως εξής:

 

(α) Μονάδα Α': Προγραμματισμού και Αξιολόγησης,

(β) Μονάδα Β1: Διαχείρισης Πράξεων,

(γ) Μονάδα Β2: Υλοποίησης Πράξεων,

(δ) Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 160 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

9. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, και εφεξής αναφέρεται ως ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, με σκοπό:

 

α) την εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών του κεντρικού σχεδιασμού και του προγραμματισμού των αναπτυξιακών πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

β) την υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων, σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και την υποστήριξη των ίδιων φορέων κατά την εκτέλεση των ειδικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους,

 

γ) την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 17 του παρόντος και του άρθρου 213 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, πλέον της περίπτωσης γ'. Με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017) μπορεί να ανατίθεται στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ η διαχείριση των ειδικών προγραμμάτων αναπτυξιακών δανείων του Υπουργείου Εσωτερικών ή η υποστήριξη του αρμόδιου φορέα διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.