Νόμος 4605/19 - Άρθρο 90

Άρθρο 90: Προσθήκη άρθρου 7Α στο νόμο 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το άρθρο 7 του νόμου 4519/2018, προστίθεται άρθρο 7Α, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 7Α

 

1. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της παραγράφου 3 του άρθρου 2, που απασχολούν προσωπικό με ενεργές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, δύνανται να υποβάλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας τους, σύμφωνα με την περίπτωση ι)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6, προκειμένου να συστήσουν τόσες οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ίδιων κλάδων και κατηγοριών, όσες οι θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

 

2. Πλέον των οργανικών θέσεων που συστήνονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, για την κάλυψη αναγκών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της παραγράφου 4 του άρθρου 2, αλλά και ενδεχόμενων λειτουργικών κενών, απολύτου αναγκαιότητας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της παραγράφου 3 του άρθρου 2, συστήνονται οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αριθμού ίσου με το 15% των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, και πάντως συναφείς με τις αρμοδιότητες αυτού.

 

3. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που συστάθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 2, δύνανται να υποβάλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ι)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

 

4. Εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων έγκρισης των εσωτερικών κανονισμών των παραγράφων 1 και 3, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι οικείοι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, υποβάλλουν αίτημα, στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, για την πρόσληψη προσωπικού, προς κάλυψη των οργανικών τους θέσεων.

 

5. Ως προς τις προσλήψεις του τακτικού προσωπικού που διενεργούνται με την ειδική διαδικασία της παραγράφου 1, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης βαθμολογείται με 17 μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. Η ανωτέρω ειδική εμπειρία προϋποθέτει ενεργή και χωρίς διακοπή σύμβαση, στον συγκεκριμένο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, για τον οποίο προκηρύσσεται η θέση. Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση εργασίας πρέπει να έχει ως απώτατο χρόνο έναρξής της την 31-12-2015. Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία του προηγούμενου εδαφίου.

 

Ως προς το σύνολο των θέσεων της παραγράφου 1, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001). Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συστήνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους, τουλάχιστον 10 έτη από το διορισμό τους, και μέχρι την συμπλήρωση του διαστήματος αυτού, δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις.

 

6. Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διορισμού στις οργανικές θέσεις που συστήνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ασκούνται από τους απασχολούμενους με ενεργές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συστήνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους οικείους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

 

7. Εργαζόμενοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας, ως ορίζεται στην παράγραφο 1, λαμβανομένης υπόψη για κάθε έννομη συνέπεια της προϋπηρεσίας αυτών. Η κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού, διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

8. Η μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις των παραγράφων 1 και 2, καλύπτεται για το έτος 2019 από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11. Από το 2020 και εφεξής η μισθολογική δαπάνη καλύπτεται από την επιχορήγηση που λαμβάνει έκαστος Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφορετικά από το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11.}

 

2. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7Α του νόμου 4519/2018, υποβάλλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που υπάγονται στην παράγραφο 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, υποβάλλουν προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.