Νόμος 4519/18 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

 

α) η εύρυθμη διοικητική λειτουργία του οικείου φορέα και η στελέχωσή του,

 

β) η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της έκθεσης αξιολόγησης της περίπτωσης γ' του άρθρου 4. Η παραπάνω έκθεση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή της από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών,

 

γ) η λήψη αποφάσεων που αφορούν τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α', στ' και ζ' του άρθρου 4,

 

δ) η έγκριση των μελετών, ερευνών και λοιπών έργων της περίπτωσης στ' του άρθρου 4,

 

ε) η διαβίβαση των στοιχείων της περίπτωσης α' του άρθρου 4 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η μέριμνα επικαιροποίησης των σχεδίων διαχείρισης,

 

στ) η παροχή της αιτιολογημένης γνωμοδότησης της περίπτωσης η' του άρθρου 4, καθώς και της γνώμης των περιπτώσεων θ' και ι' του ίδιου άρθρου,

 

ζ) η μέριμνα για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης της περίπτωσης ι)α' του άρθρου 4,

 

η) η έγκριση προγραμμάτων και δράσεων και η προβολή του έργου που περιγράφονται στις περιπτώσεις ι)γ' και ι)δ' του άρθρου 4,

 

θ) η εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων και κέντρων πληροφόρησης,

 

ι) η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και η διαχείριση των δημόσιων εκτάσεων της περίπτωσης ι)στ' του άρθρου 4,

 

ι)α) η έγκριση χορήγησης των αδειών που περιγράφονται στην περίπτωση ι)η' του άρθρου 4,

 

ι)β) η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της περίπτωσης β' του άρθρου 4 και η διαβίβασή της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

ι)γ) η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και η διαβίβασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκριση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

 

ι)δ) η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και η διαβίβασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκριση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

 

ι)ε) η εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για κάθε θέμα που εμπίπτει στο πεδίο δράσης του οικείου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και δεν κατονομάζεται ρητά στο παρόν, καθώς και για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύπτει σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του οικείου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκχωρεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο όργανο του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει σε άμισθη Επιστημονική Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητές όλων των βαθμίδων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας και ειδικούς επιστήμονες, την εκπόνηση επιστημονικά τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε θέμα που ζητείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αφορά τη διαχείριση του προστατευτέου αντικειμένου και την εύρυθμη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και κάλυψης των δαπανών της Επιστημονικής Επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.