Νόμος 4519/18 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 8 μηνών για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και να διασφαλιστεί η δυνατότητα προετοιμασίας και ένταξης στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την επίτευξη θεσμικής θωράκισης του δικτύου περιοχών Natura 2000 και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευτέων αντικειμένων. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006).

 

2. Για να διενεργηθούν οι προσλήψεις της παραγράφου 1, το Διοικητικό Συμβούλιο των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών εκδίδει απόφαση, την οποία αποστέλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έγκριση, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία θα προκύπτει η εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων. Μετά την έγκριση του Υπουργού, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εκδίδει προκήρυξη, η οποία κοινοποιείται και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

 

Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, καθώς και τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντομη περιγραφή των καθηκόντων τους. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και περίληψή της σε 2 τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

 

Στην περίληψη αναφέρονται ο αριθμός ανά ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται:

 

α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά),

β) τυχόν πρόσθετα κριτήρια πρόσληψης σε σχέση με τα κριτήρια του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) και ο συνολικός τρόπος βαθμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες ειδίκευσης στο πλαίσιο λειτουργίας του οικείου φορέα,

γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους,

δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού.

 

4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες προσληπτέων, επιλαχόντων και απορριπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ' ένσταση έλεγχο των πινάκων μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων και εν συνεχεία ενημερώνει τον οικείο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

 

5. Οι οικείοι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το παρόν, αμέσως μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων προσληπτέων.

 

6. Σε περιπτώσεις χρηματοδότησης ή επιδότησης του οικείου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στα πλαίσια ειδικού προγράμματος και με τους όρους του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 135/Α/2004), η συνολική διάρκεια των συμβάσεων της παραγράφου 1 μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών για χρονικό διάστημα έως 8 επιπλέον μηνών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 24 μηνών.

 

7. Επιτρέπεται στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά την έγκριση των Εσωτερικών Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας τους, σύμφωνα με την περίπτωση ι)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 89 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.