Νόμος 4519/18 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα υφιστάμενα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών συνεχίζουν αυτοδίκαια το έργο τους μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου. Από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύει η θητεία των μελών των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων.

 

2.α) Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών συνεχίζουν να απασχολούν το υφιστάμενο προσωπικό τους, που απασχολείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μέχρι την ανάρτηση των οικείων οριστικών πινάκων κατάταξης της παραγράφου 4 ή της παραγράφου 7 του άρθρου 7.

 

β) Οι δαπάνες μισθοδοσίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών καλύπτονται για το έτος 2018 από το Πράσινο Ταμείο, ενώ οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται εν μέρει από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σκοπό αυτόν και εν μέρει από το Πράσινο Ταμείο.

 

γ) Για τα επόμενα έτη και εφόσον έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες κατάταξης του άρθρου 7, οι λειτουργικές δαπάνες των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφορετικά από το Πράσινο Ταμείο. Μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης του άρθρου 7, οι δαπάνες μισθοδοσίας καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 89 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019), με την παράγραφο 2 του άρθρου έκτου της από 27-06-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 106/Α/2019), με την παράγραφο 4 του άρθρου 102 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

3. Η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους εξαιρετικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/2004) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, σύμφωνα με την οποία προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

 

4. Η σχέση εργασίας των εργαζομένων σε Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος και συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

 

5. Για τις ανάγκες στελέχωσης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 2, τα οικεία Διοικητικά Συμβούλια μπορεί να ενταχθούν σε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτούμενο ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

 

6. Οι κανονισμοί των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.