Νόμος 2308/95 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Κτηματογράφηση - Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων τίθενται ενδεικτικώς ως βάση τα τοπογραφικά υπόβαθρα που διαθέτει η εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται, οι κατά το άρθρο 2 δηλώσεις, οι συνυποβαλλόμενοι με αυτές τίτλοι και οι κυρωμένες διοικητικές πράξεις, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται από άλλες υπηρεσίες και από τους οριοδείκτες ή με επιτόπια έρευνα ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

 

Η εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται, μπορεί να ζητά απευθείας ή μέσω του αρμόδιου Γραφείου Κτηματογράφησης τη χορήγηση πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων, καθώς και την εν γένει παροχή υπηρεσιών από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 3 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013).

 

2. Κάθε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική υπηρεσία οφείλει να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και κάθε δυνατή συνδρομή για την εκτέλεση των εργασιών της κτηματογράφησης.

 

3. Το περιεχόμενο των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων και οι τεχνικές προδιαγραφές κτηματογράφησης, καθώς και των υποστηρικτικών έργων (π.χ. σύνταξη υποβάθρων κ.λ.π.) καθορίζονται, εφόσον τέτοιος καθορισμός προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοιες αποφάσεις, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της μελέτης κτηματογράφησης μικρής κλίμακας αλλαγές των καθορισθεισών τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον αυτές εξυπηρετούν το σκοπό της κτηματογράφησης και δεν βλάπτονται τα συμβατικά δικαιώματα του αναδόχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 3 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013).

 

4. Ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σε σχέση με την κτηματογράφηση ρυθμίζονται με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.