Νόμος 4496/17 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 4 του νόμου 2939/2001 προστίθενται άρθρα , και ως εξής:

 

{Άρθρο 4Α: Ρυθμίσεις για τους Φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης

 

1. Οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης εγκεκριμένου από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Επιτρέπεται η λειτουργία περισσοτέρων του ενός φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας ή για κάθε ρεύμα αποβλήτων άλλων προϊόντων.

 

2. Μέτοχοι ή εταίροι φορέα Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης μπορούν να είναι αποκλειστικά:

 

α) οι παραγωγοί συσκευασίας ή οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων ή τα νομικά πρόσωπα, τα οποία οργανώνονται αποκλειστικά από παραγωγούς συσκευασίας ή παραγωγούς ή διαχειριστές άλλων προϊόντων με σκοπό την οργάνωση φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης και για τα οποία ισχύουν κατ' αντιστοιχία οι όροι και περιορισμοί των παραγράφων 3, 4, 5, 7 και 8 που ισχύουν για τους φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,

 

β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σε συνεργασία με τους παραγωγούς ή διαχειριστές της περίπτωσης α'. Οι μετοχές του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

 

3. Η ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Το ασυμβίβαστο του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει:

 

α) για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας,

 

β) για τις περιπτώσεις μετόχου ή εταίρου φορέα Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης αφορά δραστηριότητες που τον καθιστούν υπόχρεο παραγωγό.

 

4. Απαγορεύεται η κατοχή μετοχών ή μερίδων φορέα Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης από πρόσωπα που:

 

α) τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή αναστολή εργασιών ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, αναστολής εργασιών ή παρόμοια διαδικασία,

 

β) έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα του άρθρου 25 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) ή του άρθρου 66 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) ή του άρθρου 157 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) ή του άρθρου 405 του Ποινικού Κώδικα ή για παράβαση των διατάξεων που προστατεύουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ή προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή για αδίκημα της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου 4042/2012 ή του άρθρου 28 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

5. Το ασυμβίβαστο της παραγράφου 3 και τα κωλύματα της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 ισχύουν και για την ιδιότητα μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης. Το ασυμβίβαστο της παραγράφου 3 για μέλη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ισχύει και όταν σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος σε ευθεία γραμμή και σε πλάγια γραμμή μέχρι και δευτέρου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω προσώπων είναι και μέτοχος, μέλος οργάνου διοίκησης ή στέλεχος που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία αναλαμβάνει εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.

 

Η εξαίρεση της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 δεν ισχύει για τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου.

 

6. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα της παραγράφου 3 ή από τα κωλύματα της παραγράφου 4 στο πρόσωπο μετόχου ή εταίρου φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχει σε πρόσωπα των περιπτώσεων α' ή β' της παραγράφου 2, τα οποία εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον, μέσα σε 4 μήνες από το χρόνο που γεννάται το ασυμβίβαστο ή το κώλυμα. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα ή τα κωλύματα της παραγράφου 5 στο πρόσωπο μέλους διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους ή στελέχους με θέση ευθύνης που προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, ο φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης οφείλει μέσα σε 1 μήνα να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις παραγράφους 3, 4 και 5. Για τους υφιστάμενους φορείς οι προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων ξεκινούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

7. Οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης απαγορεύεται να εκτελούν οι ίδιοι εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να διαθέτουν σχετικές για το σκοπό αυτόν άδειες. Αν εξαιτίας έλλειψης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθίσταται αδύνατη η συλλογή-μεταφορά ή η επεξεργασία αποβλήτων, η εκτέλεση τέτοιων εργασιών επιτρέπεται ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Η έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. δίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε 3 μήνες από την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο.

 

Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τα οποία έχουν υλοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

8. Η διανομή κερδών από τον φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης στους μετόχους ή τους εταίρους του απαγορεύεται.

 

9. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), η προμήθεια αγαθών, η λήψη ή η ανάθεση υπηρεσιών και η ανάθεση έργων και μελετών από τους φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης διενεργούνται σύμφωνα με Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του φορέα, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων.

 

Οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν προς έγκριση στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. τον Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων και Μελετών, το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από την ανάρτηση των ανωτέρω κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς και ύστερα από κάθε σχετική τροποποίησή τους. Η έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. δίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε 2 μήνες από την υποβολή του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών. Αν ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης δεν απαντήσει εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Κανονισμός θεωρείται εγκεκριμένος. Μέχρι την κατάρτιση των ανωτέρω κατευθυντήριων οδηγιών από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης οφείλουν να εφαρμόζουν Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών που καταρτίζουν οι ίδιοι, ο οποίος εγκρίνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. μέσα σε 3 μήνες από την υποβολή του, άλλως θεωρείται εγκεκριμένος.

 

10. Ο φορέας Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούται να υποβάλει στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. για αξιολόγηση έκθεση ετήσιου προγραμματισμού για το επόμενο έτος, στην οποία περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο αναλυτικός προϋπολογισμός, προγραμματισμός των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, σε εθνικό και περιφερειακό ή και τοπικό επίπεδο.

 

Η έκθεση ως προς τον προγραμματισμό των εργασιών περιλαμβάνει τουλάχιστον τις δράσεις, το σκοπό, τα μέσα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό του κόστους.

 

Στην έκθεση του φορέα Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης περιλαμβάνεται, για αξιολόγηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις δράσεις, το σκοπό, τα μέσα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό του κόστους.

 

Επιτρέπεται υπέρβαση του κόστους του προγράμματος μέχρι ποσοστού 10% επί του προϋπολογισμένου ποσού εφόσον αυτό αιτιολογείται. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης μπορεί να αξιώσει την από κοινού διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης με άλλους φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες συνέργειες ή επικαλύψεις με άλλα προγράμματα ενημέρωσης ή ευαισθητοποίησης. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. έως την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους. Το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης, ο τρόπος αξιολόγησης και δημοσιοποίησής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

11. Ο φορέας Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούται να υποβάλει στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. για αξιολόγηση λεπτομερή ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του, τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, καθώς και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου που συνοδεύει την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. έως την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους με βάση τα έως τότε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Με την οριστικοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του φορέα, υποβάλλονται αμελλητί στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. και τα οικονομικά αυτά στοιχεία. Η έκθεση, μετά την αξιολόγηση, δημοσιεύεται χωρίς καθυστέρηση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης, ο τρόπος αξιολόγησης και δημοσιοποίησής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

12. Ο φορέας Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούται να υποβάλει αληθή και τεκμηριωμένα στοιχεία στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. αναφορικά με τις ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, ανά είδος και κατηγορία αυτών, που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη μεθοδολογία συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών.

 

13. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης ελέγχει το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης κατά την εξέταση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, κατά τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς και κατά την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων των φορέων. Ως διοικητικό κόστος θεωρείται ιδίως το κόστος της μισθοδοσίας, η αποζημίωση μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα μισθώματα και τα κοινόχρηστα, το κόστος αναλωσίμων, τα αναγκαία έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και το κόστος λήψης αναγκαίων υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο έλεγχος του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης από τρίτους και η φύλαξη και ο καθαρισμός των εγκαταστάσεών του. Το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% των εσόδων του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης από εισφορές, μέσα στην προηγούμενη χρήση, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. με την οποία εγκρίνεται αιτιολογημένο αίτημα του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την υποβολή του αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Στο ως άνω ποσοστό δεν περιλαμβάνεται το έκτακτο κόστος για δικαστικές υποθέσεις, το κόστος των σχετικών δικηγορικών αμοιβών, καθώς και το κόστος για ελέγχους σε τρίτους.

 

Οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου δεν εφαρμόζονται κατά τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς και για φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης των οποίων το κόστος λειτουργίας είναι μόνο διοικητικό, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω. Διαρκείς υποχρεώσεις του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, που συνιστούν διοικητικό κόστος λειτουργίας του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο, και έχουν αναληφθεί κατά τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας του, δεν συνιστούν νόμιμη αιτία υπέρβασης του ποσοστού που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας.

 

14. Το κατά το άρθρο 5 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) ειδικό αποθεματικό φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, ο οποίος έχει συμπληρώσει τριετή λειτουργία, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά το τέλος του έτους το 35% των εσόδων του τρέχοντος έτους λειτουργίας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, με την οποία εγκρίνεται αιτιολογημένο αίτημα του φορέα μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την υποβολή του αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Αν το ειδικό αποθεματικό υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό χωρίς προηγούμενη έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, ο φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούται να το χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα που καθορίζει ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης με απόφασή του.

 

15. Οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούνται να ελέγχουν αν οι παραγωγοί αποβλήτων συσκευασίας ή οι παραγωγοί ή διαχειριστές αποβλήτων άλλων προϊόντων τηρούν τους όρους των συμβάσεων ένταξής τους στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

 

16. Ο φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία, ανάλογα με τη νομική μορφή του και όταν ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η απόφαση έγκρισης λειτουργίας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή όταν αφαιρεθεί η έγκριση λειτουργίας του από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί από τους μετόχους ή τους εταίρους αποδίδεται σε αυτούς και το προϊόν που έχει απομείνει περιέρχεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο οποίος υποχρεούται να το διαθέσει αντίστοιχα σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων ανάλογα με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης που έχει τεθεί σε εκκαθάριση, για εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο λειτουργίας του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης που εκκαθαρίστηκε και να καθορίσει τους ειδικότερους όρους της διάθεσης, ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα αντίστοιχα του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης που εκκαθαρίστηκε.

 

17. Οι παράγραφοι 3, 5, 9 και 13 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

 

Άρθρο 4Β: Διατάξεις γενικής εφαρμογής για τα Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

 

1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

 

2. Σε οργάνωση Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή σε συμμετοχή σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούνται:

 

α) οι παραγωγοί οι οποίοι:

 

α)α) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς,

β)β) εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά,

 

β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και

 

γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου άλλα προϊόντα εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1.

 

3. Αν το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης δεν περιλαμβάνει το σύνολο των κατηγοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας ή άλλου προϊόντος, οι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να συμμετέχουν και σε άλλο κατάλληλο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ως προς την κατηγορία, το υλικό, το είδος της συσκευασίας ή την κατηγορία ή το είδος του άλλου προϊόντος, που δεν περιλαμβάνεται στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης στο οποίο έχουν ενταχθεί. Αν το Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης δεν περιλαμβάνει το σύνολο των κατηγοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας ή άλλου προϊόντος, οι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να συμμετέχουν σε άλλο κατάλληλο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ως προς την κατηγορία, το υλικό, το είδος της συσκευασίας ή την κατηγορία ή το είδος του άλλου προϊόντος, που δεν περιλαμβάνεται στο Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης που έχουν οργανώσει.

 

4. Η συμμετοχή των υπόχρεων της παραγράφου 2 σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με το φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης. Η συμμετοχή σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης:

 

α) συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής στο φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης χρηματικής εισφοράς για κάθε συσκευασία ή άλλο προϊόν που διαθέτει ο υπόχρεος στην αγορά, στην οποία περιλαμβάνεται και το ποσοστό επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 24Ε,

 

β) παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να χρησιμοποιεί σήμανση με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση ως απόδειξη της ένταξής του στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης,

 

γ) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων.

 

5. Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν στους φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης οι υπόχρεοι της παραγράφου 2, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτά, διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Οι χρηματικές εισφορές πρέπει να καλύπτουν το συνολικό κόστος της διαχείρισης αποβλήτων για τα προϊόντα τα οποία διαθέτουν στην αγορά, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α) το κόστος της χωριστής συλλογής και μεταφοράς, διαλογής και επεξεργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων, αφού αφαιρεθούν τα έσοδα από την επαναχρησιμοποίηση ή τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών των συνεργαζόμενων με τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού ή φορέων διαχείρισης αποβλήτων,

 

β) το κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους κατόχους αποβλήτων σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα,

 

γ) το κόστος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και τη χωριστή συλλογή,

 

δ) το κόστος συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων,

 

ε) οι δαπάνες αυτοελέγχου των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και οι δαπάνες των τακτικών ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους,

 

στ) το διοικητικό κόστος.

 

Ο προσδιορισμός του ύψους των χρηματικών εισφορών γίνεται με βάση το πραγματικό κόστος στο τέλος του κύκλου ζωής των επιμέρους προϊόντων ή ομάδων παρόμοιων προϊόντων, αφού ληφθεί υπόψη η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους και βασίζεται στο βελτιστοποιημένο κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δημόσιες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων είναι υπεύθυνες για την εκπλήρωση μέρους των λειτουργικών υποχρεώσεων. Τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, κατά τον προσδιορισμό της χρηματικής εισφοράς, λαμβάνουν υπόψη το κριτήριο της παρούσας παραγράφου, καθώς και την υποχρέωση δημιουργίας κινήτρων οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόληψης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και τη συνεισφορά στην αποδοτικότητα των πόρων.

 

6. Κάθε Ατομικό ή Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης πρέπει να σχεδιάζεται, να οργανώνεται και να λειτουργεί ούτως ώστε να:

 

α) αποφεύγεται η διάκριση σε βάρος των εισαγόμενων προϊόντων, καθώς και εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο,

 

β) λαμβάνονται κατά κύριο λόγο υπόψη οι απαιτήσεις σε θέματα προστασίας:

 

α)α) του περιβάλλοντος και της υγείας,

β)β) της υγιεινής και της ασφάλειας των καταναλωτών,

γ)γ) των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου,

 

γ) επιλέγεται η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος εναλλακτικής διαχείρισης της προετοιμασίας επαναχρησιμοποίησης, συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, ανάκτησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων του άρθρου 29 του νόμου 4042/2012 και κατ' εφαρμογή των προγραμμάτων του άρθρου 5 του παρόντος,

 

δ) δημιουργούνται κίνητρα οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόληψης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και τη συνεισφορά στην αποδοτικότητα των πόρων,

 

ε) προσδιορίζεται με σαφήνεια το γεωγραφικό επίπεδο και το είδος του προϊόντος που αφορά,

 

στ) διατίθενται τα αναγκαία λειτουργικά και οικονομικά μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού,

 

ζ) εφαρμόζεται επαρκής μηχανισμός αυτοελέγχου που υποστηρίζεται από τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση της οικονομικής διαχείρισης του φορέα και της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης,

 

η) τίθενται στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία του φορέα, τους παραγωγούς ή διαχειριστές που έχουν ενταχθεί στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης και τον αριθμό Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) αυτών, το ύψος των χρηματικών εισφορών που καταβάλλονται συνολικά από αυτούς, αλλά και πληροφορίες για τις επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως είναι τα στοιχεία της επιχείρησης που κάνει τη διαχείριση των αποβλήτων, το είδος των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης που υλοποιεί, η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτών, οι κωδικοί Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) που διαχειρίζεται, καθώς και ο αριθμός Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) των επιχειρήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που συνεργάζονται με το φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.

 

7. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και στα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αληθή στοιχεία για τις ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά.

 

8. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς συσκευασιών με σκοπό τη διάθεση στην ελληνική αγορά έχουν υποχρέωση να παραλαμβάνουν το δευτερογενές υλικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 και προέρχεται από την επεξεργασία αποβλήτων συσκευασίας, και να το χρησιμοποιούν για την παραγωγή νέων προϊόντων.

 

9. Για την οργάνωση και λειτουργία κάθε Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης έγκρισης του Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, η οποία τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. δίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή του αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης μπορεί πάντως και μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας να ζητήσει, εάν το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου αποκλίνει από τους στόχους της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 17 ή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να προβεί σε ανάκληση της έγκρισης. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης ή ανανέωσης απαιτείται καταβολή από τον φορέα στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε περίπτωση:

 

α) Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης:

 

α)α) πανελλαδικής κλίμακας σε 19.500 ευρώ,

β)β) Αττικής σε 9.000 ευρώ,

γ)γ) Θεσσαλονίκης σε 6.000 ευρώ,

δ)δ) υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ), συμπεριλαμβανομένων των ΠΕ της Κρήτης σε 3.000 ευρώ και

ε)ε) των νησιών, εκτός Κρήτης σε 1.500 ευρώ,

 

β) Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης:

 

α)α) πανελλαδικής κλίμακας σε 36.000 ευρώ,

β)β) Αττικής σε 18.000 ευρώ,

γ)γ) Θεσσαλονίκης σε 12.000 ευρώ,

δ)δ) υπολοίπων ΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΕ της Κρήτης, σε 4.500 ευρώ και

ε)ε) νησιών, εκτός Κρήτης, σε 1.500 ευρώ.

 

Στην περίπτωση που το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης δεν είναι πανελλαδικής εμβέλειας το ύψος του ανταποδοτικού τέλους το οποίο καταβάλλεται προκύπτει αθροιστικά ανάλογα με τις ΠΕ ή τα νησιά που δραστηριοποιείται και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο ανταποδοτικό τέλος της πανελλαδικής εμβέλειας για Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αντίστοιχα.

 

10. Η απόφαση έγκρισης Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ισχύει για 6 έτη και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου, εφόσον απαιτείται.

 

Η απόφαση έγκρισης Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ανακαλείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, αν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τους οποίους έχει εγκριθεί. Η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης της έγκρισης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας, μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

11. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση.

 

12. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4412/2016.

 

13. Η παράγραφος 5 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

 

14. Οι υπόχρεοι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να αναγράφουν τον αριθμό του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων προϊόντων στα παραστατικά πώλησης, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 14 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014).

 

Άρθρο 4Γ: Εποπτεία και διαφάνεια των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης

 

1. Κάθε φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούται να τηρεί και να διαθέτει, ύστερα από αίτημα υπόχρεου της παραγράφου 2 του άρθρου 4Β που συμμετέχει ή συνεργάζεται με αυτόν, πληροφορίες σχετικά με τους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στο εν λόγω Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, τις χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται συνολικά στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, τα στοιχεία των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας, καθώς και των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με το φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, τα σημεία και κέντρα συλλογής αποβλήτων, καθώς και το σύνολο των ποσοτήτων, των οποίων η διαχείριση έλαβε χώρα με ευθύνη του εν λόγω Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.

 

2. Οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούνται να δέχονται κάθε αίτημα συμμετοχής υπόχρεης κατά κύρια δραστηριότητα επιχείρησης στη μετοχική ή εταιρική τους σύνθεση, οφείλουν δε το αργότερο μέσα σε 1 έτος από την υποβολή σχετικού αιτήματος να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες με βάση τη νομική μορφή υπό την οποία λειτουργούν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του υπόχρεου. Η υποχρέωση καλύπτεται με τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α.

 

3. Στο επιχειρησιακό σχέδιο κάθε φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά πρόταση συγκρότησης και λειτουργίας εποπτικού οργάνου που απαρτίζεται από υπόχρεους της παραγράφου 2 του άρθρου 4Β, οι οποίοι συνεργάζονται με αυτόν, ο αριθμός και τα μέλη του εποπτικού οργάνου, ο τρόπος επιλογής και η θητεία αυτών, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Το εποπτικό όργανο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της λειτουργίας του φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αν πιθανολογείται η τέλεση παράβασης, το εποπτικό όργανο υποβάλει σχετική αναφορά στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Αν υποβληθεί αναφορά στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. από το εποπτικό όργανο διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται έκθεση ελέγχου μέσα σε 3 μήνες από την υποβολή της.

 

4. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.