Νόμος 2939/01 - Άρθρο 4b

Άρθρο 4Β: Διατάξεις γενικής εφαρμογής για τα Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

 

2. Σε οργάνωση Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή σε συμμετοχή σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης υποχρεούνται:

 

α) οι παραγωγοί οι οποίοι:

 

α)α) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς,

β)β) εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά,

 

β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και

 

γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου άλλα προϊόντα εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1.

 

3. Αν το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης δεν περιλαμβάνει το σύνολο των κατηγοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας ή άλλου προϊόντος, οι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να συμμετέχουν και σε άλλο κατάλληλο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ως προς την κατηγορία, το υλικό, το είδος της συσκευασίας ή την κατηγορία ή το είδος του άλλου προϊόντος, που δεν περιλαμβάνεται στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης στο οποίο έχουν ενταχθεί. Αν το Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης δεν περιλαμβάνει το σύνολο των κατηγοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας ή άλλου προϊόντος, οι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να συμμετέχουν σε άλλο κατάλληλο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ως προς την κατηγορία, το υλικό, το είδος της συσκευασίας ή την κατηγορία ή το είδος του άλλου προϊόντος, που δεν περιλαμβάνεται στο Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης που έχουν οργανώσει.

 

4. Η συμμετοχή των υπόχρεων της παραγράφου 2 σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με το φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης. Η συμμετοχή σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης:

 

α) συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής στο φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης χρηματικής εισφοράς για κάθε συσκευασία ή άλλο προϊόν που διαθέτει ο υπόχρεος στην αγορά, στην οποία περιλαμβάνεται και το ποσοστό επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 24Ε,

 

β) παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να χρησιμοποιεί σήμανση με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση ως απόδειξη της ένταξής του στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης,

 

γ) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων.

 

5. Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν στους φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης οι υπόχρεοι της παραγράφου 2, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτά, διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Οι χρηματικές εισφορές πρέπει να καλύπτουν το συνολικό κόστος της διαχείρισης αποβλήτων για τα προϊόντα τα οποία διαθέτουν στην αγορά, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α) το κόστος της χωριστής συλλογής και μεταφοράς, διαλογής και επεξεργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων, αφού αφαιρεθούν τα έσοδα από την επαναχρησιμοποίηση ή τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών των συνεργαζόμενων με τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού ή φορέων διαχείρισης αποβλήτων,

 

β) το κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους κατόχους αποβλήτων σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα,

 

γ) το κόστος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και τη χωριστή συλλογή,

 

δ) το κόστος συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων,

 

ε) οι δαπάνες αυτοελέγχου των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και οι δαπάνες των τακτικών ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους,

 

στ) το διοικητικό κόστος.

 

Ο προσδιορισμός του ύψους των χρηματικών εισφορών γίνεται με βάση το πραγματικό κόστος στο τέλος του κύκλου ζωής των επιμέρους προϊόντων ή ομάδων παρόμοιων προϊόντων, αφού ληφθεί υπόψη η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους και βασίζεται στο βελτιστοποιημένο κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δημόσιες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων είναι υπεύθυνες για την εκπλήρωση μέρους των λειτουργικών υποχρεώσεων. Τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, κατά τον προσδιορισμό της χρηματικής εισφοράς, λαμβάνουν υπόψη το κριτήριο της παρούσας παραγράφου, καθώς και την υποχρέωση δημιουργίας κινήτρων οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόληψης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και τη συνεισφορά στην αποδοτικότητα των πόρων.

 

6. Κάθε Ατομικό ή Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης πρέπει να σχεδιάζεται, να οργανώνεται και να λειτουργεί ούτως ώστε να:

 

α) αποφεύγεται η διάκριση σε βάρος των εισαγόμενων προϊόντων, καθώς και εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο,

 

β) λαμβάνονται κατά κύριο λόγο υπόψη οι απαιτήσεις σε θέματα προστασίας:

 

α)α) του περιβάλλοντος και της υγείας,

β)β) της υγιεινής και της ασφάλειας των καταναλωτών,

γ)γ) των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου,

 

γ) επιλέγεται η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος εναλλακτικής διαχείρισης της προετοιμασίας επαναχρησιμοποίησης, συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, ανάκτησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων του άρθρου 29 του νόμου 4042/2012 και κατ' εφαρμογή των προγραμμάτων του άρθρου 5 του παρόντος,

 

δ) δημιουργούνται κίνητρα οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόληψης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και τη συνεισφορά στην αποδοτικότητα των πόρων,

 

ε) προσδιορίζεται με σαφήνεια το γεωγραφικό επίπεδο και το είδος του προϊόντος που αφορά,

 

στ) διατίθενται τα αναγκαία λειτουργικά και οικονομικά μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού,

 

ζ) εφαρμόζεται επαρκής μηχανισμός αυτοελέγχου που υποστηρίζεται από τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση της οικονομικής διαχείρισης του φορέα και της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης,

 

η) τίθενται στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία του φορέα, τους παραγωγούς ή διαχειριστές που έχουν ενταχθεί στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης και τον αριθμό Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) αυτών, το ύψος των χρηματικών εισφορών που καταβάλλονται συνολικά από αυτούς, αλλά και πληροφορίες για τις επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως είναι τα στοιχεία της επιχείρησης που κάνει τη διαχείριση των αποβλήτων, το είδος των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης που υλοποιεί, η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτών, οι κωδικοί Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) που διαχειρίζεται, καθώς και ο αριθμός Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) των επιχειρήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που συνεργάζονται με το φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.

 

7. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και στα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αληθή στοιχεία για τις ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά.

 

8. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς συσκευασιών με σκοπό τη διάθεση στην ελληνική αγορά έχουν υποχρέωση να παραλαμβάνουν το δευτερογενές υλικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 και προέρχεται από την επεξεργασία αποβλήτων συσκευασίας, και να το χρησιμοποιούν για την παραγωγή νέων προϊόντων.

 

9. Για την οργάνωση και λειτουργία κάθε Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης έγκρισης του Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, η οποία τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. δίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή του αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης μπορεί πάντως και μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας να ζητήσει, εάν το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου αποκλίνει από τους στόχους της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 17 ή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να προβεί σε ανάκληση της έγκρισης. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης ή ανανέωσης απαιτείται καταβολή από τον φορέα στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε περίπτωση:

 

α) Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης:

 

α)α) πανελλαδικής κλίμακας σε 19.500 ευρώ,

β)β) Αττικής σε 9.000 ευρώ,

γ)γ) Θεσσαλονίκης σε 6.000 ευρώ,

δ)δ) υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ), συμπεριλαμβανομένων των ΠΕ της Κρήτης σε 3.000 ευρώ και

ε)ε) των νησιών, εκτός Κρήτης σε 1.500 ευρώ,

 

β) Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης:

 

α)α) πανελλαδικής κλίμακας σε 36.000 ευρώ,

β)β) Αττικής σε 18.000 ευρώ,

γ)γ) Θεσσαλονίκης σε 12.000 ευρώ,

δ)δ) υπολοίπων ΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΕ της Κρήτης, σε 4.500 ευρώ και

ε)ε) νησιών, εκτός Κρήτης, σε 1.500 ευρώ.

 

Στην περίπτωση που το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης δεν είναι πανελλαδικής εμβέλειας το ύψος του ανταποδοτικού τέλους το οποίο καταβάλλεται προκύπτει αθροιστικά ανάλογα με τις ΠΕ ή τα νησιά που δραστηριοποιείται και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο ανταποδοτικό τέλος της πανελλαδικής εμβέλειας για Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αντίστοιχα.

 

10. Η απόφαση έγκρισης Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ισχύει για 6 έτη και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου, εφόσον απαιτείται.

 

Η απόφαση έγκρισης Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ανακαλείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, αν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τους οποίους έχει εγκριθεί. Η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης της έγκρισης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας, μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

11. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση.

 

12. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4412/2016.

 

13. Η παράγραφος 5 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

 

14. Οι υπόχρεοι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να αναγράφουν τον αριθμό του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων προϊόντων στα παραστατικά πώλησης, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 14 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.