Νόμος 2939/01 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ειδικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων άλλων προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κριτήρια ιδίως τις ιδιότητες, τη χρήση και την εμπορία των άλλων προϊόντων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, με την οποία:

 

α) καθορίζονται τα άλλα προϊόντα για τα οποία η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων τους γίνεται με οργάνωση και λειτουργία Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή με συμμετοχή σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης,

 

β) καθορίζονται τα άλλα προϊόντα για τα οποία δεν απαιτείται να γίνεται με οργάνωση Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή με συμμετοχή σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης,

 

γ) εξειδικεύεται το περιεχόμενο του όρου παραγωγός ή διαχειριστής άλλου προϊόντος της παραγράφου 19 του άρθρου 2 και του όρου διακινητής άλλων προϊόντων της παραγράφου 18 του άρθρου 2 για κάθε συγκεκριμένο προϊόν και

 

δ) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την οργάνωση και λειτουργία των Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή για την με άλλο τρόπο οργάνωση της διαχείρισης αποβλήτων, οι υποχρεώσεις των παραγωγών ή διαχειριστών και κάθε θέμα σχετικό με την εναλλακτική διαχείριση ή τη διαχείριση των αποβλήτων άλλων προϊόντων, όπως οι ποσοτικοί στόχοι συλλογής και ανάκτησης, ανακύκλωσης, το πρόγραμμα και η οργάνωση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης, οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα προγράμματα, οι μέθοδοι και τα μέτρα που θα χρησιμοποιούνται, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις έγκρισης των ΣΕΔ από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

 

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων που προέρχονται από τη δραστηριότητά τους, σε συνεργασία με τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων άλλων προϊόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.