Νόμος 2939/01

Ν2939/2001: Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2939/2001: Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 179/Α/2001), 06-08-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων

Άρθρο 4Α: Ρυθμίσεις για τους Φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης

Άρθρο 4Β: Διατάξεις γενικής εφαρμογής για τα Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Άρθρο 4Γ: Εποπτεία και διαφάνεια των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης

 

Κεφάλαιο Β: Συσκευασίες - απόβλητα συσκευασιών

 

Άρθρο 5: Προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας

Άρθρο 6: Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των συσκευασιών

Άρθρο 6Α: Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς

Άρθρο 7: Ειδικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης απόβλητων συσκευασιών

Άρθρο 8: Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση των απόβλητων συσκευασιών και την επαναχρησιμοποίηση

Άρθρο 11: Σήμανση συσκευασιών και σύστημα αναγνώρισης

Άρθρο 12: Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου

Άρθρο 13: Συστήματα πληροφορικής

Άρθρο 14: Υποβολή εκθέσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλα προϊόντα - απόβλητα άλλων προϊόντων

 

Άρθρο 15: Προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων

Άρθρο 16: Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά των άλλων προϊόντων

Άρθρο 17: Ειδικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων άλλων προϊόντων

Άρθρο 18: Συστήματα πληροφορικής

 

Κεφάλαιο Δ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 19: Εθνικό σύστημα πληροφόρησης του κοινού

Άρθρο 19Α: Έλεγχοι

Άρθρο 20: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 20Α: Διοικητικές Κυρώσεις

Άρθρο 21: Κίνητρα

Άρθρο 22: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 24: Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)

Άρθρο 24Α

Άρθρο 24Β: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 24Γ: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 24Δ: Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου

Άρθρο 24Ε: Πόροι του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

Άρθρο 24ΣΤ: Ανάληψη υποχρεώσεων, αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής εξόδων

Άρθρο 24Ζ: Επιτροπή Διαβούλευσης

Άρθρο 24Η: Ειδικές οικονομικές διατάξεις

Άρθρο 24Θ: Αποφάσεις διενέργειας διαγωνισμών

Άρθρο 24Ι: Οργανωτική Διάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

Άρθρο 24ΙΑ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής

Άρθρο 24ΙΒ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης

Άρθρο 24ΙΓ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας

Άρθρο 24ΙΔ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων

Άρθρο 24ΙΕ: Νομική Υπηρεσία

Άρθρο 24ΙΣΤ: Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας

Άρθρο 24ΙΖ: Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 24ΙΗ: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 24ΙΘ: Οργανικές θέσεις

Άρθρο 24Κ: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων

Άρθρο 24ΚΑ

Άρθρο 24ΚΒ

Άρθρο 24ΚΓ

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27: Έναρξη ισχύος

Παράρτημα: Περιεχόμενο φακέλων για την έγκριση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-08-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.