Νόμος 4487/17 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Διαδικασία ελέγχου εγκεκριμένων σχεδίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ελέγχονται ως ακολούθως, από Όργανο Ελέγχου, που συνιστάται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και αποτελείται από 3 υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, ένας (1) εκ των οποίων έχει εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, το ανωτέρω Όργανο Ελέγχου αποτελείται από 2 υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και 1 υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου του Οργάνου Ελέγχου μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας εισηγητές - εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Οργάνου Ελέγχου και υποβάλουν εισηγήσεις στο Όργανο Ελέγχου. Οι εισηγήσεις αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση του έργου του Οργάνου Ελέγχου και δεν είναι δεσμευτικές για τα μέλη του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 

2. α. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να ξεπερνά τους 6 μήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης, υποβάλλει μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση γ', προκειμένου να πιστοποιηθεί, με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.

 

β. Ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής ή μη πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, να υλοποιήσει κατ' ελάχιστον 60% του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπό τον όρο ότι το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, που υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια και αναλογούν στο ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει τα κατώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23.

 

γ. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά:

 

α)α. τα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστικά κριτήρια,

β)β. ο τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παραγωγή,

γ)γ. το τελικό πρόγραμμα των ημερών γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων στην ελληνική επικράτεια,

δ)δ. τα σχετικά τιμολόγια με τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής τους,

ε)ε. υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της επένδυσης ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή,

στ)στ. τελική έκθεση ορκωτού λογιστή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει το δικαιούχο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018), με το άρθρο 53 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

3. Το όργανο ελέγχου ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 29 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

 

Η ως άνω Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και την τήρηση των όρων της απόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις εξής ενέργειες:

 

α) αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,

 

β) αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σημασίας, που αφορούν είτε την έκθεση ελέγχου είτε την επένδυση, διατάσσει την προσκόμιση συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου,

 

γ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ελέγχου, διατάσσει την εκ νέου διενέργεια ελέγχου από όργανο με διαφορετική σύνθεση,

 

δ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, μπορεί να εισηγηθεί την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.

 

Η συνολική χρονική διάρκεια της διαδικασίας του τελικού ελέγχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση ελλείψεων, το χρονικό περιθώριο παρατείνεται για 30 ημέρες από την προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.