Νόμος 4487/17 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Διαδικασία αξιολόγησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας, εντός 15 εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν διαπιστωθεί ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοιχεία, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα που έχει δηλώσει στην αίτησή του αναλυτική κατάσταση των ελλειπόντων δικαιολογητικών ή στοιχείων, με την επισήμανση της υποχρέωσης υποβολής τους προς το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών. Σε περίπτωση μη υποβολής των ελλειπόντων δικαιολογητικών ή στοιχείων εντός της τασσόμενης προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται λόγω μη πληρότητας του φακέλου, ο αϊτών ενημερώνεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική του διεύθυνση, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 

2. Αν η αίτηση είναι πλήρης εξετάζεται ως προς τη νομιμότητά της και αξιολογείται, με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τους διαθέσιμους πόρους, από Επιτροπή, που συνιστάται με απόφαση του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας. Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται από 3 υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, εκ των οποίων, ένας τουλάχιστον ανήκει στην κατηγορία- κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού και ένας τουλάχιστον έχει εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου.

 

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, αφορά στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, η ανωτέρω επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται από 2 υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας είτε κατηγορίας-κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, είτε με εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου και από 1 υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Η θητεία της επιτροπής ορίζεται ετήσια, ενώ η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, οι οποίες εξειδικεύονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης:

 

α. πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου,

β. τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 

Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ορίζεται προθεσμία 10 ημερών στο φορέα προκειμένου να τις παράσχει προς την αρμόδια Επιτροπή.

 

Η ανωτέρω διαδικασία ελέγχου νομιμότητας και αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 

3. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής της παραγράφου 2.

 

4. Τα επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής της παραγράφου 2, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

 

Η απορριπτική απόφαση αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και κοινοποιείται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 

5. Κατά της απορριπτικής απόφασης της παραγράφου 4 ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση, ηλεκτρονικά μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης.

 

Η ένσταση απευθύνεται προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και εξετάζεται από Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και αποτελείται από 2 υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και 1 υπάλληλο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο οποίος έχει πτυχίο νομικής. Στην περίπτωση που η ένσταση υποβάλλεται κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται επενδυτικό σχέδιο για την παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, η ανωτέρω επιτροπή εξέτασης ενστάσεων αποτελείται από 1 υπάλληλο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, 1 υπάλληλο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με πτυχίο νομικής και 1 μέλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, το οποίο προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ενστάσεων ορίζονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης. Η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων αποφαίνεται εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό, ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση.

 

Η απορριπτική της ένστασης απόφαση αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. και κοινοποιείται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 

6. Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί την απόσυρση της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου του, μέχρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης των παραγράφων 3 και 4, υποβάλει σχετικό αίτημα στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται εξ αυτού του λόγου με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.