Νόμος 4563/18 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο: το επεισόδιο ή τμήματα επεισοδίων ή ο κύκλος επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς, το επεισόδιο ή τμήματα επεισοδίων ή ο κύκλος επεισοδίων μίνι τηλεοπτικής σειράς, η τηλεοπτική ταινία ή κινηματογραφική ταινία ή τμήμα αυτών ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας.}

 

2. Η διάταξη του άρθρου 23 του νόμου 4487/2017 αριθμείται σε παράγραφο 1 και μετά την παράγραφο αυτή προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως εξής:

 

{2. Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην παραγωγή επεισοδίου ή κύκλου επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς με περιεχόμενο μυθοπλασία ή δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά έκαστο παραγόμενο επεισόδιο με περιεχόμενο μυθοπλασία ή δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο, της τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς ή του κύκλου επεισοδίων της τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

 

3. Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην παραγωγή τμημάτων επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς με περιεχόμενο μυθοπλασία ή δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο, το ελάχιστο όριο των επιλέξιμων δαπανών που απαιτείται να υλοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό της παραγράφου 1 του παρόντος, ήτοι στα 100.000 €, για το σύνολο των τμημάτων που συνιστούν το προς υπαγωγή επενδυτικό σχέδιο, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

 

4. Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου το περιεχόμενο του οποίου είναι ψηφιακό παιχνίδι, στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 60.000 €, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.}

 

3. α. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.}

 

β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου 4487/2017 η φράση Στην περίπτωση των αλλοδαπών επιχειρήσεων που αντικαθίσταται από τη φράση Στην περίπτωση των ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων που.

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 4487/2017 οι λέξεις ποσοστό 25% αντικαθίστανται από τις λέξεις ποσοστό 35% και διαγράφεται η φράση και έως το ποσό των 5.000.000€.

 

5. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν διαπιστωθεί ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοιχεία, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα που έχει δηλώσει στην αίτησή του αναλυτική κατάσταση των ελλειπόντων δικαιολογητικών ή στοιχείων, με την επισήμανση της υποχρέωσης υποβολής τους προς το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών.}

 

β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4487/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μη υποβολής των ελλειπόντων δικαιολογητικών ή στοιχείων εντός της τασσόμενης προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται λόγω μη πληρότητας του φακέλου, ο αϊτών ενημερώνεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική του διεύθυνση, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.}

 

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4487/2017 η φράση έχει την ιδιότητα του οικονομολόγου αντικαθίσταται από τη φράση ανήκει στην κατηγορία- κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού.

 

δ. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4487/2017 η φράση με τις ιδιότητες είτε του οικονομολόγου αντικαθίσταται από τη φράση είτε κατηγορίας-κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού- Οικονομικού.

 

ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 4487/2017 μετά τη φράση Η απορριπτική απόφαση διαγράφεται η φράση αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και.

 

στ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του νόμου 4487/2017 η φράση από 3 μέλη του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, εκ των οποίων το 1 τουλάχιστον έχει πτυχίο νομικής αντικαθίσταται από τη φράση από 2 υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και 1 υπάλληλο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο οποίος έχει πτυχίο νομικής.

 

ζ. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του νόμου 4487/2017 η φράση από 2 μέλη του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, εκ των οποίων το 1 τουλάχιστον έχει πτυχίο νομικής αντικαθίσταται από τη φράση από 1 υπάλληλο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, 1 υπάλληλο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με πτυχίο νομικής.

 

η. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του νόμου 4487/2017 μετά τη φράση Η απορριπτική της ένστασης απόφαση διαγράφεται η φράση αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και.

 

θ. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του νόμου 4487/2017 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί την απόσυρση της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου του, μέχρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης των παραγράφων 3 και 4, υποβάλει σχετικό αίτημα στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται εξ αυτού του λόγου με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.}

 

6. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του νόμου 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ελέγχονται ως ακολούθως, από Όργανο Ελέγχου, που συνιστάται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και αποτελείται από 3 υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, ένας (1) εκ των οποίων έχει εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, το ανωτέρω Όργανο Ελέγχου αποτελείται από 2 υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και 1 υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου του Οργάνου Ελέγχου μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας εισηγητές - εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Οργάνου Ελέγχου και υποβάλουν εισηγήσεις στο Όργανο Ελέγχου. Οι εισηγήσεις αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση του έργου του Οργάνου Ελέγχου και δεν είναι δεσμευτικές για τα μέλη του.}

 

β. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 4487/2017 η φράση το ποσό των 100.000 € που ορίζεται στο άρθρο 23 αντικαθίσταται από τη φράση τα κατώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόμου 4487/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης.}

 

8. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 4487/2017 μετά τη φράση στους κυρίως τίτλους αρχής ο σύνδεσμος και αντικαθίσταται από το διαζευκτικό ή.

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του νόμου 4487/2017 καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.