Νόμος 4472/17 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 38 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και η αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 91 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

Αρκεί η επίκληση του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου.

 

Η έκδοση ξεχωριστών Αριθμών Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου αφορά στα έγγραφα που καταχωρίζονται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 66 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 38, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66.}

 

4. Το εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 118 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 120 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 66.}

 

6. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 121 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 12 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.}

 

7. Το άρθρο 122 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 122

 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26 παράγραφος 2, 32, 117 και 118, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται, σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 53, περιέχουν κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66.

 

2. Μέχρι την έκδοση των τυποποιημένων εντύπων της παραγράφου 1, οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66.}

 

8. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 296 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 38, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.}

 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 327 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ο αναθέτων φορέας δημοσιεύει διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 296.}

 

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 328 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 260.}

 

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 330 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 296.}

 

12. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 331 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 12 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.}

 

13. Το άρθρο 332 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 332

 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 263 παράγραφος 3, 269, 327 και 328, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού.

 

2. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Β, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 296.}

 

14. Η παράγραφος 5 του άρθρου 376 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης της παραγράφου 1 του άρθρου 120 και της παραγράφου 1 του άρθρου 300 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.}

 

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 379 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα άρθρα 270, 271, 272, την παράγραφο 3 του άρθρου 274, την παράγραφο 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79, 258 και 259 αρχίζει:

 

α) Τη 15-06-2017 για:

 

α)α) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών (άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)) που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α του παρόντος.

 

β)β) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παράγραφος 6) που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α του παρόντος.

 

β) Την 20-10-2017 για:

 

α)α) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι αρχές του Παραρτήματος I του Προσαρτήματος Α του παρόντος.

 

β)β) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του παρόντος.

 

γ)γ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.}

 

16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 379 του νόμου 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38, πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4, αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376. Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 38 αρχίζει από 01-01-2018. Η ισχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.}

 

17. Στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 379 του νόμου 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 50 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017), η φράση 31-05-2017 αντικαθίσταται από τη φράση 26-06-2017.

 

18. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 379 του νόμου 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4445/2017 (ΦΕΚ 236/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017), η φράση 31-05-2017 αντικαθίσταται από τη φράση 26-06-2017. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 01-01-2017.

 

19. Η κατά την παράγραφο 15 τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 379 του νόμου 4412/2016, ισχύει αναδρομικά από την 18-04-2017.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.