Νόμος 4412/16 - Άρθρο b

Προσάρτημα Β: Παραρτήματα I έως XX Βιβλίου II


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Οδηγία 2014/25/ΕΕ)

 

Παράρτημα I: Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση α) της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του Βιβλίου II του παρόντος νόμου

Παράρτημα II: Κατάλογος της νομοθεσίας της Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 224 του Βιβλίου II του παρόντος νόμου

Παράρτημα III: Κατάλογος της νομοθεσίας της Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 251 του Βιβλίου II του παρόντος νόμου

Παράρτημα IV: Προθεσμίες για την υιοθέτηση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 252 του Βιβλίου II του παρόντος νόμου

Παράρτημα V: Απαιτήσεις σχετικά με τα εργαλεία και τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής, αιτήσεων προεπιλογής καθώς και σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς σχεδίων

Παράρτημα VI

Παράρτημα VII: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης σχετικά με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς (παράγραφος 4 του άρθρου 271 του Βιβλίου II του παρόντος νόμου)

Παράρτημα VIII: Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών

Παράρτημα IX: Προδιαγραφές σχετικά με τη δημοσίευση

Παράρτημα Χ: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής (όπως αναφέρεται στην περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 263 και στο άρθρο 292)

Παράρτημα XI: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων (όπως αναφέρεται στο άρθρο 293)

Παράρτημα XII: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (όπως αναφέρεται στο άρθρο 294)

Παράρτημα XIII: Περιεχόμενο των προσκλήσεων υποβολής προσφορών συμμετοχής σε διάλογο, σε διαπραγμάτευση ή επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος που προβλέπονται στο άρθρο 299 του Βιβλίου II του παρόντος νόμου

Παράρτημα XIV: Κατάλογος των διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 253 του Βιβλίου II του παρόντος νόμου

Παράρτημα XV: Κατάλογος της νομοθεσίας της Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 312 του Βιβλίου II του παρόντος νόμου

Παράρτημα XVI: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις τροποποίησης σύμβασης κατά τη διάρκειά της (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 337)

Παράρτημα XVII: Υπηρεσίες αναφερόμενες στο άρθρο 378 της Οδηγίας

Παράρτημα XVIII: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις που αφορούν συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 300)

Παράρτημα XIX: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 323)

Παράρτημα XX: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις διαγωνισμών μελετών (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 323)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.