Νόμος 4472/17 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015 προστίθεται περίπτωση ε' ως ακολούθως:

 

{ε. Στις εταιρίες της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται και η διαχείριση των ακινήτων που αποτελούσαν ασφάλεια για τα δάνεια ή τις πιστώσεις που αυτές διαχειρίζονταν και έχουν μεταβιβαστεί στον δικαιούχο της απαίτησης. Στις εταιρίες αυτές δεν επιτρέπεται η απόκτηση, δια μεταβιβάσεως ή εκχωρήσεως ή από εθελοντική εκποίηση ή από πλειστηριασμό, ακίνητης περιουσίας που συνδέεται με τα δάνεια και τις πιστώσεις που αυτές διαχειρίζονται.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εταιρίες αυτές, μετά τη λήψη άδειας λειτουργίας, καταχωρούνται σε ειδικό Μητρώο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) για τις ανώνυμες εταιρίες.}

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή στην εταιρία, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο (33) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014). Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν πληρούνται τα κριτήρια ειδικής συμμετοχής, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 4261/2014.}

 

4. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από τα πρόσωπα των περιπτώσεων β' και γ' για την αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας και από τα πρόσωπα της περίπτωσης δ' για την ικανότητα και καταλληλότητα, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση που εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.}

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015 προστίθεται η φράση: όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 5.

 

6. Το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015 καταργούνται.

 

7. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015 προστίθεται φράση ως εξής:

 

{, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες, για την αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, όπως αυτά ορίζονται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.}

 

8. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται η φράση κατά το προηγούμενο εδάφιο γνωστοποίησης πρόθεσης εξαγοράς ή της αύξησης της ειδικής συμμετοχής με τη φράση υποβολής πλήρους φακέλου.

 

9. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 25 του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015 διαγράφεται η τελεία και προστίθεται φράση ως εξής:

 

{εφόσον έχουν πάρει άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 20 του παρόντος ή εισπράττουν χρήματα δανειοληπτών για λογαριασμό των εντολέων τους ή διαχειρίζονται δάνεια για λογαριασμό μη εποπτευόμενου από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος που δεν υπόκειται πρωτογενώς στις σχετικές υποχρεώσεις.}

 

10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επί μεταβιβάσεως απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων ο νέος εκδοχέας συνεχίζει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας από το στάδιο που ήταν πριν τη μεταβίβαση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.