Νόμος 4412/16 - Άρθρο b - Άρθρο 11

Παράρτημα XI: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων (όπως αναφέρεται στο άρθρο 293)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Ανοικτές διαδικασίες

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

 

2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.

 

3. Διευκρίνιση, όπου ενδείκνυται, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας.

 

4. Φύση της σύμβασης (αγαθά, έργα ή υπηρεσίες- να αναφέρεται, όπου ενδείκνυται, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο ή για δυναμικό σύστημα αγορών), περιγραφή (κωδικοί CPV. Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ή για συνδυασμό αυτών.

 

5. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

6. Για τις προμήθειες και τα έργα:

 

α) Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (κωδικοί CPV). Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και, ει δυνατόν, η εκτιμώμενη προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων συμβάσεων να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (κωδικοί CPV).

 

β) Αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για μέρος και/ή για όλα τα ζητούμενα προϊόντα. Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.

 

γ) Για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το σκοπό του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.

 

7. Για τις υπηρεσίες:

 

α) Είδος και ποσότητα των προϊόντων που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων συμβάσεων, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες.

 

β) Διευκρίνιση του κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας ανατίθεται αποκλειστικά, βάσει διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

 

γ) Μνεία της σχετικής διάταξης νόμου ή διοικητικής πράξης.

 

δ) Διευκρίνιση αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση της υπηρεσίας.

 

ε) Διευκρίνιση κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

8. Εάν είναι γνωστό, διευκρινίζεται το αν η υποβολή της (των) εναλλακτικής (εναλλακτικών) προσφοράς (προσφορών) επιτρέπεται ή όχι

 

9. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκειας της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης.

 

10. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Όταν δεν διατίθεται απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 297, υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης.

 

11. α) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης δυναμικού συστήματος αγοράς.

 

β) Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται.

 

γ) Η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες συντάσσονται

 

12. α)Κατά περίπτωση, πρόσωπα τα οποία να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών.

 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.

 

13. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.

 

14. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και/ή παραπομπές στις σχετικές διατάξεις.

 

15. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

 

16. Ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση.

 

17. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του.

 

18. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

 

19. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 311, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιορίζεται μόνο με κριτήριο την τιμή, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, κατά περίπτωση, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές.

 

20. Όπου ενδείκνυται, ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπή ή παραπομπές στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της εν λόγω προκήρυξης στο προφίλ αγοραστή στο οποίο αναφέρεται η σύμβαση.

 

21. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, όπου ενδείκνυται, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

 

22.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

 

23. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

Β. Κλειστές διαδικασίες

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

 

2.Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.

 

3. Διευκρίνιση, όπου ενδείκνυται ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας.

 

4. Φύση της σύμβασης (αγαθά, έργα ή υπηρεσίες' αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο), περιγραφή (κωδικοί CPV). Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ή για συνδυασμό αυτών.

 

5.0 κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

6. Για τις προμήθειες και τα έργα:

 

α) Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (κωδικοί CPV). Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων συμβάσεων να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (κωδικοί CPV).

 

β) Αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για μερικά και/ή για όλα τα ζητούμενα προϊόντα. Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.

 

γ)Πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.

 

7. Για τις υπηρεσίες:

 

α)Είδος και ποσότητα των προϊόντων που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, στο μέτρο του δυνατού, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, στο μέτρο του δυνατού, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες.

 

β) Διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας ανατίθεται, βάσει διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία,

 

γ) Μνεία της σχετικής διάταξης νόμου ή διοικητικής πράξης.

 

δ) Διευκρίνιση αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση της υπηρεσίας.

 

ε) Διευκρίνιση κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

8. Εάν είναι γνωστό, διευκρινίζεται το αν η υποβολή της (των) εναλλακτικής (εναλλακτικών) προσφοράς (προσφορών) επιτρέπεται ή όχι.

 

9. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκειας της σύμβασης και, στο μέτρο του δυνατού, προθεσμία έναρξης.

 

10. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

 

11. α) Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής,

 

β) Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται,

 

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες συντάσσονται.

 

12. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των προσκλήσεων υποβολής των προσφορών.

 

13. Κατά περίπτωση απαιτούμενες προκαταβολές και εγγυήσεις.

 

14. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και/ή παραπομπές στις σχετικές διατάξεις.

 

15. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οικονομικού φορέα και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει αυτός να πληροί

 

16. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 82, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιορίζεται μόνο με βάση την τιμή, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, κατά περίπτωση, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές ή δεν επισημαίνονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών.

 

17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

 

18. Κατά περίπτωση, ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπή ή παραπομπές στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το προφίλ αγοραστή στην οποία αναφέρεται η σύμβαση.

 

19. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

 

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τους αναθέτοντες φορείς.

 

21. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

Γ. Διαδικασίες με διαπραγμάτευση

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

 

2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.

 

3. Διευκρίνιση, όπου ενδείκνυται ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας.

 

4. Φύση της σύμβασης (αγαθά, έργα ή υπηρεσίες. Να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο), περιγραφή (κωδικοί CPV). Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ή για συνδυασμό αυτών.

 

5. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

6. Για τις προμήθειες και τα έργα:

 

α) Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (κωδικοί CPV). Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (κωδικοί CPV).

 

β) Διευκρίνιση της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για μερικά και/ή για όλα τα ζητούμενα προϊόντα. Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα

 

γ) Για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το σκοπό του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.

 

7. Για τις υπηρεσίες:

 

α) Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, στο μέτρο του δυνατού, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, στο μέτρο του δυνατού, το χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες.

 

β) Διευκρινίζεται κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας ανατίθεται αποκλειστικά, βάσει διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

 

γ) Μνεία της σχετικής διάταξης νόμου ή διοικητικής πράξης.

 

δ) Διευκρίνιση αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση της υπηρεσίας.

 

ε) Διευκρίνιση κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

8. Εάν είναι γνωστό, διευκρινίζεται το αν η υποβολή της (των) εναλλακτικής (εναλλακτικών) προσφοράς (προσφορών) επιτρέπεται ή όχι.

 

9. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκειας της σύμβασης και, στο μέτρο του δυνατού, προθεσμία έναρξης.

 

10. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

 

11. α) Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής,

 

β) Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται,

 

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες συντάσσονται.

 

12. Κατά περίπτωση απαιτούμενες προκαταβολές και εγγυήσεις.

 

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και/ή παραπομπές στις σχετικές διατάξεις.

 

14. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οικονομικού φορέα και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει αυτός να πληροί.

 

15. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 311, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιορίζεται μόνο με κριτήριο την τιμή, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, κατά περίπτωση, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές ή δεν επισημαίνονται στην πρόσκληση για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση.

 

16. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από τον αναθέτοντα φορέα.

 

17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

 

18. Κατά περίπτωση, ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπή ή παραπομπές στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το προφίλ αγοραστή στην οποία αναφέρεται η σύμβαση.

 

19. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, όπου ενδείκνυται, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

 

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

 

21. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.