Νόμος 4412/16 - Άρθρο 328

Άρθρο 328: Απευθείας ανάθεση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000 €, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας.

 

2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό.

 

3. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά.

 

4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 260. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ' ελάχιστο:

 

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντος φορέα,

 

β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,

 

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,

 

δ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο αναθέτων φορέας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 47 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

5. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παραγράφου 4, η σύμβαση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.