Προεδρικό διάταγμα 73/06

ΠΔ 73/2006: Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 73/2006: Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, (ΦΕΚ 76/Α/2006), 10-04-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του νόμου 3433/2006 για τις Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 20/Α/2006).

 

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1562/1950 Περί ιδρύσεως Υπηρεσίας Εφέδρων παρά το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (ΦΕΚ 254/Α/1950).

 

4. Τον νόμο 2745/1999 Προσωρινή υπηρεσία αξιοποίησης στρατοπέδων (ΦΕΚ 224/Α/1999).

 

5. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 721/1970 Οικονομική Μέριμνα και Λογιστικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 251/Α/1970).

 

6. Το άρθρο 20 παράγραφοι 1, 4 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

7. Την υπ' αριθμόν 37930/ΔΙΟΕ1264/14-10-2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/Β/2005).

 

8. Την υπ' αριθμόν ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24-03-2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς (ΦΕΚ 527/Β/2004).

 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

10. Την υπ' αριθμόν 86/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης

 

Άρθρο 1: Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης

Άρθρο 2: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος

Άρθρο 3: Διεύθυνση Οικονομικού

Άρθρο 4: Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης

Άρθρο 5: Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου

Άρθρο 5Α: Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Άρθρο 6: Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων

Άρθρο 7: Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης

Άρθρο 8: Γραφείο Ειδικής Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 9: Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης

 

Κεφάλαιο Β: Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων

 

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων

Άρθρο 11: Διεύθυνση Αμυντικών Προγραμμάτων και Κυρίων Συμβάσεων

Άρθρο 12: Διεύθυνση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας

Άρθρο 13: Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών

Άρθρο 14: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Άρθρο 15: Αυτοτελές Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου

Άρθρο 16: Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Άρθρο 17: Αυτοτελές Γραφείο Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών

Άρθρο 18: Η Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων

 

Άρθρο 19: Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων

Άρθρο 20: Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 21: Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

Άρθρο 22: Η Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων

 

Κεφάλαιο Δ: Θέσεις και προσόντα προσωπικού

 

Άρθρο 23: Γενικοί Διευθυντές - Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές - Διευθυντές Διευθύνσεων των υπαγόμενων, στο παρόν, Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 24: Προσωπικό - Προσόντα

Άρθρο 25: Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 26: Έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος

 

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 10-04-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.