Νόμος 3846/10 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το τέλος του άρθρου 3 του νόμου 3580/2007 προστίθεται άρθρο 3Α με το κάτωθι περιεχόμενο:

 

{Άρθρο 3Α

 

Η ενοποιημένη καταγραφή των βεβαιωμένων απαιτήσεων των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος ανά ασφαλιστικό οργανισμό, η είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, η σύναψη των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του παρόντος, καθώς και η εκτέλεση των πληρωμών των προμηθευτών ή των παροχών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις συναφθείσες συμβάσεις, ανατίθενται στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος.}

 

Οι υποπεριπτώσεις α)α', β)β' και γ)γ' της περίπτωσης ε' του άρθρου 3 του νόμου 3580/2007 καταργούνται και οι υποπεριπτώσεις δ)δ' και ε)ε' αναριθμούνται σε α)α' και β)β' αντίστοιχα.

 

2. Στο τέλος του άρθρου 3 του νόμου 3580/2007 προστίθεται περίπτωση ι)ζ' ως εξής:

 

{ι)ζ. Η δημιουργία βάσης δεδομένων παρατηρητηρίου τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του νόμου 3580/2007 με βάση τις τιμές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας του και οι προϋποθέσεις δημοσιότητας του.}

 

3. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 3580/2007 προστίθεται υποπαράγραφος γ' ως εξής:

 

{γ) Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, οι Υγειονομικές Περιφέρειες, όπως και τα Νοσοκομεία και οι λοιποί εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά τα ανωτέρω δύνανται να προβαίνουν σε διεξαγωγή διαγωνισμών του άρθρου 10 του νόμου 3580/2007 με τη μέθοδο ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και ηλεκτρονικών δημοπρασιών, όπως οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ορίζουν.

 

4. Στην αρχή της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 3580/2007 προστίθεται εδάφιο με το εξής περιεχόμενο:

 

{7. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με αιτιολογημένη απόφαση της, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να διενεργεί διαγωνισμούς, που έχουν εγκριθεί από το Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, με ενιαίες προδιαγραφές για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή να αναθέτει κατ' εξαίρεση την υλοποίηση ενιαίων διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες, για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3580/2007 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) Καθορίζεται η εφαρμογή νοσοκομειακής συσκευασίας, καθώς και η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία ή ομάδα δραστικών ουσιών ίδιας φαρμακολογικής κατηγορίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.}

 

6. Ποσοστό 2% επί των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007), καθώς και της υπ' αριθμού οίκοθεν ΔΥ6Α/36932/17-03-2009 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 545/Β/2009), παρακρατείται και αποδίδεται από τους φορείς που εκτελούν τις σχετικές συμβάσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.