Νόμος 4410/16

Ν4410/2016: Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4410/2016: Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30-11-2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 03-04-2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 141/Α/2016), 03-08-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30-11-2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 03-04-2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Άρθρο 7: Διοικητικές παραβάσεις - Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 8: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της τελωνειακής νομοθεσίας

 

Άρθρο 9: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 53Α του νόμου [Ν] 2960/2001

Άρθρο 10: Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 29 και 147 του νόμου [Ν] 2960/2001

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 87 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010)

 

Μέρος Β: Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30-11-2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς (EEL 323/23/2009)

 

Άρθρο 12: Σκοπός

Άρθρο 13: Αντικείμενο

Άρθρο 14: Ορισμοί

Άρθρο 15: Κατηγορίες δεδομένων του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών

Άρθρο 16: Στοιχεία που καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών

Άρθρο 17: Χρήση των δεδομένων του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών

Άρθρο 18: Πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών

Άρθρο 19: Εθνικές αρχές αρμόδιες για την πρόσβαση στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών

Άρθρο 20: Όροι χρησιμοποίησης και διαβίβασης των δεδομένων του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών

Άρθρο 21: Νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την καταχώριση και χρήση των δεδομένων του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών

Άρθρο 22: Ορισμός αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής

Άρθρο 23: Συνεργασία της Europol με την Ελληνική Δημοκρατία για πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών

Άρθρο 24: Συνεργασία της Eurojust με την Ελληνική Δημοκρατία για πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών

Άρθρο 25: Τροποποίηση δεδομένων

Άρθρο 26: Διατήρηση δεδομένων

Άρθρο 27: Δημιουργία Αρχείου Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών

Άρθρο 28: Λειτουργία και Χρήση του Αρχείου Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Περίοδος διατήρησης των δεδομένων στο Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών

Άρθρο 32: Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35: Ασφάλεια του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών

Άρθρο 36

Άρθρο 37: Ευθύνες και υποχρεώσεις

Άρθρο 38

Άρθρο 39: Τελικές διατάξεις

 

Μέρος Γ: Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ελληνικών λογιστικών προτύπων, δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και του φορείς κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 40: Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (νόμος 4174/2013)

Άρθρο 41: Τροποποιήσεις του νόμου 4308/2014

Άρθρο 42: Τροποποιήσεις του άρθρου 9 του νόμου 3943/2011 για τη δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 43: Τροποποιήσεις του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 4171/1961

Άρθρο 44: Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ενδοευρωπαϊκό Οργανισμό Φορολογικών Διοικήσεων (ΙΟΤΑ)

Άρθρο 45: Παράταση προθεσμίας του άρθρου 7 του νόμου 4337/2015

Άρθρο 46: Τροποποιήσεις του άρθρου 20 του νόμου 2948/2001

Άρθρο 47: Αναμόρφωση του ειδικού καθεστώτος φόρου προστιθέμενης αξίας αγροτών

Άρθρο 48: Τροποποίηση του άρθρου 167 του νόμου 4099/2012

Άρθρο 49: Τροποποιήσεις του νόμου 3427/2005 και του νόμου 4223/2013

Άρθρο 50: Τροποποίηση του άρθρου 27 του Κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας

Άρθρο 51: Τροποποιήσεις του άρθρου 58Α του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013)

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54: Τροποποίηση του άρθρου 64 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 55: Τροποποίηση του άρθρου 132 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (νόμος [Ν] 2960/2001)

Άρθρο 56: Τροποποιήσεις των άρθρων 65A και 72 του νόμου 4174/2013 σχετικά με το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό

Άρθρο 57: Τροποποιήσεις της παραγράφου 2 τον άρθρου 61 του νόμου 4342/2015

Άρθρο 58: Τροποποίηση του άρθρου 17 του νόμου 4177/2013

Άρθρο 59: Τροποποιήσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 60: Τροποποιήσεις των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (νόμος [Ν] 2960/2001)

Άρθρο 61

Άρθρο 62: Ρυθμίσεις για τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 63: Τροποποιήσεις του άρθρου 31 του νόμου 2778/1999

Άρθρο 64: Ρυθμίσεις για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Άρθρο 67: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4336/2015

Άρθρο 68

Άρθρο 69: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-08-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.