Νόμος 3220/04 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Άνεργοι, κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους ή μετά από οικειοθελή αποχώρηση, από την ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, SΟFΤEX Ανώνυμη Εταιρία, την TVX Hellas Ανώνυμη Εταιρία, την ΑΓΝΟ Βιομηχανία Γάλακτος Ανώνυμη Εταιρία και από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών που προήλθαν από συγχώνευση βάσει του νόμου [Ν] 2810/2000 (ΦΕΚ 61/Α/2000), λόγω της οποίας μετά από οικονομοτεχνική μελέτη προκύπτει ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, μπορεί να συμμετέχουν σε ειδικό τοπικό πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα αυτό. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα διατηρούν την ασφάλισή τους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για όλους τους κλάδους στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ασφάλισης και δεν δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας. Για όσους ως εργαζόμενοι υπάγονταν στις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ), ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος στην ασφάλιση του εν λόγω κανονισμού. Η συνέχιση της ασφάλισης κατά τη διάρκεια του προγράμματος χωρεί μέχρι τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση προϋποθέσεων για συνταξιοδότησή τους, δεν μπορεί όμως σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τα 5 έτη. Οι Εισφορές για τη συνέχιση της ασφάλισης βαρύνουν το ειδικό τοπικό πρόγραμμα. Ο χρόνος αυτός ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978), όπως ισχύει. Η συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα και η συνέχιση της ασφάλισης τους χωρεί μέχρι τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης, δεν μπορεί, όμως, να υπερβεί τα πέντε έτη συνολικά, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα άνεργοι, που κατά την ολοκλήρωση πενταετούς συμμετοχής σε αυτό δεν συμπληρώνουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, παραμένουν στο πρόγραμμα χωρίς το δικαίωμα ασφάλισης, εκτός της ασφάλισης του κλάδου υγείας, και το πρόγραμμα εφαρμόζεται κατά τα λοιπά σε αυτούς για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι τη συμπλήρωση τους και πάντως όχι πέραν των έξι ετών συνολικά.

 

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να επιτρέπεται και η συμμετοχή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.