Νόμος 4389/16 - Άρθρο 155

Άρθρο 155: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του Υποκεφαλαίου Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών:

 

α) των 2 μηνών για την υποβολή πρότασης από τη Διεύθυνση Δασών στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010, ως αυτή τροποποιείται με το άρθρο 153.

 

β) των 4 μηνών για την έκδοση της Υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010, μετά την άπρακτο πάροδο της οποίας οι εργασίες εκτελούνται από την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010, ως αυτή τροποποιείται με το άρθρο 153

 

γ) του 1 μήνα για την αποστολή του χρονοδιαγράμματος από την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010, ως αυτή τροποποιείται με το άρθρο 153,

 

δ) του 1 μήνα για την παροχή από την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση παρέχει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δυνατότητα πρόσβασης, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 3889/2010, ως αυτή τροποποιείται με το άρθρο 153

 

ε) του 1 μήνα για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου 3889/2010, ως αυτή τροποποιείται με το άρθρο 153, νοείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

 

2. Η διαδικασία του άρθρου 23 του νόμου 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 153 του παρόντος νόμου ολοκληρώνεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής:

 

α) οι δασικοί χάρτες ενημερώνονται ή αναμορφώνονται, αναλόγως του σταδίου στο οποίο βρίσκονται, με τις περιοχές της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 153 του παρόντος νόμου.

 

β) ως προς τις περιοχές της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου 23 ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 24 του νόμου 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 153 του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία κύρωσης του δασικού χάρτη. Οι αντιρρήσεις που εκκρεμούν κατά του δασικού χάρτη και οι οποίες αφορούν εκτάσεις, που εμπίπτουν εντός των ορίων των περιοχών της ανωτέρω περίπτωσης β', τοποθετούνται σε ειδικό φάκελο, προκειμένου να τεθούν υπόψη της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 24 και να κριθούν από τις ΕΠΕΑ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου 24. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ειδικό τέλος που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στους δικαιούχους.

 

γ) οι περιοχές της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 3889/2010, εφόσον έχουν υποδειχθεί, από τις τεχνικές υπηρεσίες των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέχρι τη λήξη της, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων του αναρτημένου δασικού χάρτη, εξαιρούνται της θεώρησης και κύρωσης του άρθρου 17 ομοίως, νοούμενες ως μη αναρτηθείσες, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Οι αντιρρήσεις που εκκρεμούν κατά του δασικού χάρτη, που αφορούν στις ανωτέρω περιοχές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και το ειδικό τέλος που έχει καταβληθεί, επιστρέφεται στους δικαιούχους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017).

 

3. Ο δασικοί χάρτες των περιοχών Άστρους και Δολιανών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, οι οποίοι αναρτήθηκαν, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του νόμου 2664/1998, αφού συμπληρωθούν με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 153 του παρόντος νόμου, θεωρούνται και αναρτώνται για την υποβολή αντιρρήσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του νόμου 3889/2010, όπως αντικαθίστανται με το άρθρο 153 του παρόντος νόμου και με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας κυρώνονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και καθίστανται οριστικοί. Μέχρι την ανάρτησή τους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 998/1979.

 

4. Οι δασικοί χάρτες που είτε αναρτήθηκαν, είτε κυρώθηκαν μερικά ή ολικά μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου συμπληρώνονται με την προσθήκη εκτάσεων που τυχόν δασώθηκαν μετά την ανάρτηση ή την κύρωση τους καθώς και με την προσθήκη των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων 5)α και 5)β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει. Για τις εκτάσεις που προστίθενται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται οι διαδικασίες θεώρησης και ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων και κύρωσης των άρθρων 13 έως και 19 του νόμου 3889/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται με το άρθρο 153 του παρόντος νόμου.

 

5. Οι δασικοί χάρτες που θεωρήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος τού παρόντος νόμου συμπληρώνονται με την προσθήκη εκτάσεων που τυχόν δασώθηκαν μετά τη θεώρηση τους ως και με την προσθήκη των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων 5)α και 5)β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει, εφαρμοζομένων για το σύνολο του δασικού χάρτη των διαδικασιών θεώρησης και ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων και κύρωσης των άρθρων 13 έως και 19 του νόμου 3889/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται με το άρθρο 153 του παρόντος νόμου.

 

6. Η ανάρτηση των κατ' εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος συμπληρωμένων δασικών χαρτών διενεργείται μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η δε μερική κύρωση τους μέσα σε προθεσμία 5 μηνών, αρχομένης από την ανάρτηση τους.

 

Εάν η τήρηση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου για την ανάρτηση δεν είναι δυνατή λόγω μη έγκαιρης συμπλήρωσης των δασικών χαρτών με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων 5)α και 5)β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει, τότε οι χάρτες αναρτώνται εντός της ως άνω προθεσμίας χωρίς τις ανωτέρω εκτάσεις. Στην τελευταία περίπτωση η συμπλήρωση, θεώρηση, ανάρτηση και κύρωση του δασικού χάρτη ως προς τις εν λόγω εκτάσεις διενεργείται ξεχωριστά σε επόμενο στάδιο, η ολοκλήρωση του οποίου δεν δύναται να υπερβεί τους 4 μήνες από την ολική κύρωση του χάρτη ως προς τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

 

7. Οι κυρωμένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δασικοί χάρτες, οι οποίοι δεν απαιτείται να συμπληρωθούν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του παρόντος, παραμένουν σε ισχύ για τις εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, αναμορφούμενοι εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την το άρθρο 153 του παρόντος νόμου.

 

8. Για τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν κυρωθεί μερικώς, κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010, για τους οποίους δεν απαιτείται η κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου συμπλήρωση, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 18, 19 και 20 του νόμου 3889/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται με το άρθρο 153 του παρόντος νόμου.

 

9. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 26 του νόμου 3889/2010 καταργούνται και η παράγραφος 7 αυτού αναριθμείται σε παράγραφο 5.

 

10. Στην εξαίρεση της παραγράφου 3)β του άρθρου 31 του νόμου 4280/2014, ως τροποποιείται με τον παρόντα, εντάσσεται και κάθε έκταση, είτε δομημένη, είτε αδόμητη, των περιοχών της παραγράφου 3)α του άρθρου 31 του νόμου 4280/2014, εφόσον πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση κυριότητας αυτής με επαχθή αιτία κατά το χρονικό διάστημα από τις 08-08-2014 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

11. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις τού παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.