Νόμος 4389/16 - Άρθρο 156

Άρθρο 156: Τροποποίηση των διατάξεων περί ελεγκτών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α1. Το εδάφιο α. της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Αν α)α) Οι υποβαλλόμενες μελέτες δεν εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις ή σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος δόμησης, επιβάλλεται σε βάρος του μελετητή μηχανικού η κύρωση της απαγόρευσης εκπόνησης και υπογραφής μελετών για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης και η κύρωση της απαγόρευσης επίβλεψης οικοδομικών εργασιών από 1 έως 12 μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

 

β)β) Οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις μελέτες που υποβλήθηκαν ή σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος δόμησης επιβάλλεται σε βάρος του επιβλέποντος μηχανικού η κύρωση της απαγόρευσης εκπόνησης και υπογραφής μελετών για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης και η κύρωση της απαγόρευσης επίβλεψης οικοδομικών εργασιών από 1 έως 12 μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.}

 

Α2. Το εδάφιο γ. της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του εποπτικού συμβουλίου του άρθρου 17 με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο στ' κατωτέρω, καταγράφονται στο μητρώο του άρθρου 8 και κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες Δόμησης, οι οποίες τηρούν μητρώο των μηχανικών, στους οποίους επιβάλλονται οι ποινές της παρούσας παραγράφου και μεριμνούν για την εκτέλεση τους.}

 

Α3. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Οι αρμόδιοι ελεγκτές δόμησης και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών δόμησης υποχρεούνται αμελλητί να ενημερώσουν εγγράφως το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) του άρθρου 31, μόλις διαπιστώσουν την τέλεση παραβάσεων της παρούσας παραγράφου. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων αφού εξετάσει την υπόθεση, βεβαιώνει τις παραβάσεις και διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο προς το εποπτικό συμβούλιο του άρθρου 17 προκειμένου αυτό να εισηγηθεί την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

 

Το εποπτικό συμβούλιο μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επιβολή σε βάρος του μελετητή/ επιβλέποντα μηχανικού των προβλεπόμενων κυρώσεων του εδαφίου α' (περίπτωση α)α' και περίπτωση β)β') της παρούσας παραγράφου.

 

Α4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 7 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Για μικρές παραβάσεις στη δόμηση, λαμβανομένων υπόψη των ειδικότερων συνθηκών τέλεσης της πράξης, των συνεπειών αυτής και του βαθμού του πταίσματος του μηχανικού, δύναται να επιβάλλεται σε βάρος του μηχανικού αντί των κυρώσεων του εδαφίου α' (περίπτωση α)α' και περίπτωση β)β' της παραγράφου 9 του παρόντος, έγγραφη σύσταση, εφόσον ο μηχανικός δεν έχει υποπέσει σε άλλη παράβαση στο παρελθόν.}

 

Β. Το άρθρο 10 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης

 

1. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

2. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

3. Οι ελεγκτές δόμησης υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 160/Α/2004)), σε περίπτωση που διενεργήσουν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφάνειας άνω των 1000 m2.}

 

Γ1. Το άρθρο 12 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ελεγκτών δόμησης

 

1. Στο μητρώο των ελεγκτών δόμησης εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτιριακών έργων, οι οποίοι είναι:

 

α) διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή

 

β) πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέλη της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, ή

 

γ) μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

 

2. Στο μητρώο διακρίνονται 3 κατηγορίες ελεγκτών:

 

α) Στην κατηγορία Ι εγγράφονται οι μηχανικοί, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος της επαγγελματικής τους εμπειρίας. Οι ελεγκτές της κατηγορίας Ι δύνανται να διενεργούν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφάνειας έως 250 m2 ή για εγκαταστάσεις.

 

β) Στην κατηγορία ΙΙ εγγράφονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον 5 ετών, οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι μέλη της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών τουλάχιστον για 5 έτη, καθώς και οι μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Οι ελεγκτές της κατηγορίας ΙΙ δύνανται να διενεργούν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφάνειας έως 1.000 m2 ή για εγκαταστάσεις.

 

γ) Στην κατηγορία ΙΙΙ εγγράφονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον 10 ετών, οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι μέλη της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών τουλάχιστον για 10 έτη καθώς και οι μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών.

 

Οι ελεγκτές της κατηγορίας III δύνανται να διενεργούν ελέγχους για όλα τα κτίρια και κατασκευές, ανεξαρτήτως επιφάνειας, καθώς και για εγκαταστάσεις.

 

Το αντικείμενο ελέγχου ανά κατηγορία και το είδος εργασιών προσδιορίζεται αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων των μηχανικών ελεγκτών δόμησης, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προαναφερθέντα προσόντα εγγράφονται στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα έτη ασκήσεως επαγγέλματος, μετά από υποβολή ηλεκτρονικής τυποποιημένης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αίτηση, με συνημμένο ηλεκτρονικό φάκελο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα με την τήρηση του Μητρώου και την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

Γ2. Το άρθρο 13 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) καταργείται.

 

Δ. Το άρθρο 14 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 14: Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

 

1. Το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης καταρτίζεται και τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι ελεγκτές δόμησης. Η κατάρτιση του Μητρώου γίνεται ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ανά κλάδο ειδικότητας του Μηχανικού. Κάθε ελεγκτής δόμησης, κατά την εγγραφή του στο Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα.

 

2. Ο αριθμός Μητρώου των ελεγκτών δόμησης αναγράφεται υποχρεωτικά στις πράξεις των ελεγκτών δόμησης.

 

3. Η εγγραφή των ελεγκτών δόμησης στο Μητρώο έχει ισχύ 5 έτη, η οποία και θα μπορεί να παρατείνεται μετά τη λήξη της με ηλεκτρονική αίτηση του ελεγκτή για περαιτέρω χρονικά διαστήματα διάρκειας 5 ετών.}

 

Ε. Το άρθρο 17 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 17: Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου

 

1. Συνιστάται επταμελές Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από:

 

α. Πάρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου

 

β. τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του,

 

γ. τον Γενικό Διευθυντή του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του,

 

δ. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του,

 

ε. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του,

 

στ. έναν μηχανικό, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με εμπειρία σε θέματα πολεοδομίας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται από την κατηγορία ΙΙΙ των ελεγκτών του Μητρώου του άρθρου 12 μετά από ηλεκτρονική κλήρωση,

 

ζ. έναν πτυχιούχο μηχανικό, εκπρόσωπο της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, με εμπειρία σε θέματα μελέτης και επίβλεψης κτιριακών έργων, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται από την κατηγορία ΙΙΙ των ελεγκτών του Μητρώου του άρθρου 12 μετά από ηλεκτρονική κλήρωση.

 

2. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Γραμματέας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του.

 

3. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου υπ' αριθμόν α - ε της παραγράφου 1 του παρόντος είναι τριετής, ενώ η θητεία των μελών υπ' αριθμόν στ και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος είναι ετήσια.}

 

ΣΤ. Στο άρθρο 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής:

 

{ε. διερευνούν τις υποθέσεις τέλεσης των παραβάσεων της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 4030/2011, που διαβιβάζονται από τους ελεγκτές δόμησης και τις υπηρεσίες δόμησης και προωθούν το σχετικό φάκελο στο Εποπτικό Συμβούλιο του άρθρου 17 προκειμένου αυτό να εισηγηθεί την επιβολή κυρώσεων.}

 

Ζ. Η περίπτωση δ' του άρθρου 32 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, με τον αναπληρωτή του. Οι εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος επιλέγονται από την κατηγορία ΙΙΙ των ελεγκτών του Μητρώου του άρθρου 12 μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η θητεία των εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι εξάμηνη.}

 

Η1. Το υφιστάμενο μέχρι την 29-03-2016 Μητρώο παραμένει σε ισχύ μέχρι τη δημιουργία και οργάνωση του νέου Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης του άρθρου 12 του νόμου 4030/2011, ως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 4Γ του παρόντος, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Μέχρι την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης παρατείνεται η ισχύς όλων των υφιστάμενων μέχρι την 29-03-2016 αδειών ελεγκτών δόμησης.

 

Η2. Οι υποθέσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά μηχανικών ή επιβλεπόντων μηχανικών σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 7 του νόμου 4030/2011 των οποίων η διερεύνηση έχει ξεκινήσει μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εισάγονται στο Εποπτικό Συμβούλιο του άρθρου 17 για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, κατόπιν εξέτασής τους από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.