Νόμος 3889/10 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων Έως 26-11-2018 η αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση επεξεργάζεται τα στοιχεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνει στον δασικό χάρτη με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 όταν η επεξεργασία γίνεται από την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση, ο δασικός χάρτης, εντός της ως άνω προθεσμίας, αποστέλλεται μαζί με τις αντιρρήσεις στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών για τον έλεγχο της ορθής αποτύπωσης.

 

Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος κάθε Διεύθυνση Δασών εξετάζει αιτήσεις για διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των δασικών χαρτών οι οποίες έχουν υποβληθεί σ' αυτές. Εάν τα προβαλλόμενα σ' αυτές σφάλματα δεν εμπίπτουν στην περιοριστική απαρίθμηση της υπ' αριθμόν 153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 1366/Β/2017), η αρμόδια Διεύθυνση Δασών διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) προκειμένου να εξετασθεί ως υποβληθείσα αντίρρηση, κοινοποιώντας το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο και παρέχοντας προθεσμία 30 ημερών για την καταβολή του σχετικού παραβόλου, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται.

 

Εάν καταβληθεί το παράβολο εντός της ως άνω προθεσμίας ή εάν, βάσει της φύσεως του προβαλλομένου σφάλματος, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το αίτημα για διόρθωση προδήλου σφάλματος λογίζεται ως υποβληθείσα αντίρρηση και επέρχονται όλες οι σχετικές συνέπειες αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Για τις εκτάσεις που δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, για τις οποίες δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις και δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου, το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη θεωρείται οριστικό και βεβαιώνεται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δασών ότι δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 142 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017), με το άρθρο 30 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 4572/2018 (ΦΕΚ 188/Α/2018), με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

2. Ο δασικός χάρτης με αποτυπωμένες τις εκτάσεις, για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, θεωρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών έως 26-11-2018 εντός προθεσμίας 45 από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 η ανωτέρω θεώρηση γίνεται εντός 20 ημερών από την διαβίβαση στη Διεύθυνση Δασών του δασικού χάρτη και των επεξεργασμένων από την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση στοιχείων των αντιρρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράταση βλέπε το άρθρο 30 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017), την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 4572/2018 (ΦΕΚ 188/Α/2018).

 

3. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που απαιτούνται διορθώσεις στις εκτάσεις που αποτυπώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1, αυτές υποδεικνύονται από την οικεία Διεύθυνση Δασών με σχετική έκθεση εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και ο χάρτης θεωρείται, με τον ίδιο τρόπο, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επανυποβολή του σε αυτή. Η επανυποβολή γίνεται το αργότερο σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση των διορθώσεων της Διεύθυνσης Δασών.

 

4. Ο δασικός χάρτης, μετά την ανωτέρω θεώρησή του, κυρώνεται ως προς τα τμήματά του με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός 10 ημερών από την περιέλευσή του σε αυτόν.

 

5. Ο κυρωμένος δασικός χάρτης δημοσιεύεται αμέσως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει.

 

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της ως άνω παραγράφου.

 

5Α. Ψηφιακό αντίγραφο του κυρωμένου δασικού χάρτη αποστέλλεται, επίσης, στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5Α προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4462/2017 (ΦΕΚ 39/Α/2017).

 

6. Ο κυρωμένος δασικός χάρτης τηρείται στον ειδικό δικτυακό τόπο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αντίγραφό του αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση.

 

7. Ο δασικός χάρτης των προηγούμενων παραγράφων έχει, ως προς τα τμήματα για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις, προσωρινή ισχύ έως τη δημοσίευση της κατά το άρθρο 19 του παρόντος απόφασης κύρωσης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση κρίνει, με αιτιολογημένη απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες, που έχουν προκύψει μετά την αναμόρφωσή τους κατά το άρθρο 11 του νόμου 2308/1995 όπως ισχύει, ότι ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 4, εμπεριέχει σφάλματα ως προς την αποτύπωση της θέσης και των ορίων των τμημάτων του, μπορεί να ζητεί την εξέταση των περιπτώσεων αυτών από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων του άρθρου 18, οι οποίες και αποφαίνονται, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα.

 

Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη λήξης της θητείας των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, με πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να συγκροτηθούν εκ νέου προκειμένου να εξετάσουν τις περιπτώσεις αυτές.

 

8Α. Σε περίπτωση που αίτηση για διόρθωση προδήλου σφάλματος, η οποία είχε υποβληθεί εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος, απορρίφθηκε για τον λόγο ότι το προβαλλόμενο σφάλμα δεν ενέπιπτε στην περιοριστική απαρίθμηση της υπ' αριθμόν 153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 1366/Β/2017), η αρμόδια Διεύθυνση Δασών διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων, ώστε αυτή να εξετασθεί ως υποβληθείσα αντίρρηση και επέρχονται όλες οι σχετικές συνέπειες αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη λήξης της θητείας των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, με πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα ανωτέρω συγκροτούνται εκ νέου προκειμένου να εξετάσουν τις περιπτώσεις αυτές εντός 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8Α προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 48 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

9. Από την ανωτέρω κύρωση, εξαιρούνται οι εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων λόγω πυρκαγιάς και δεν αποτέλεσαν και δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος, ή έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις με τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) που τις χαρακτηρίζουν μη δάση ή μη δασικές εκτάσεις.

 

Η εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 44 παράγραφος 4 του νόμου 998/1979, αυτεπαγγέλτως, για τις ανωτέρω εκτάσεις, είναι υποχρεωτική.

 

Η ολοκλήρωσή της, κατά τα προηγούμενα, διαδικασίας του άρθρου 44 παράγραφος 4 του νόμου 998/1979, πριν την κατ' άρθρο 19 του παρόντος ολική κύρωση του δασικού χάρτη, αποτελεί υποχρέωση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4462/2017 (ΦΕΚ 39/Α/2017).

 

10. Για τις εκτάσεις που στον αναρτημένο δασικό χάρτη προσδιορίζονται ως μη διεπόμενες από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία της πλησιέστερης προς το χρόνο κατάρτισής του αεροφωτογραφίας και, συγχρόνως, ως διεπόμενες από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας στην παλαιότερη διαθέσιμη αεροφωτογραφία, και οι οποίες είναι ενταγμένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις τού παρόντος άρθρου, εφόσον υποβληθεί αίτημα, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 14 του άρθρου 47 και στο άρθρο 47Β του νόμου 998/1979.

 

Η ως άνω εξαίρεση από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου χορηγείται για όσο διάστημα απαιτείται για την έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης εξαγοράς ή επέμβασης που προβλέπεται από τα ανωτέρω άρθρα, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ε του άρθρου 153 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.